Tobias Axelsson och Markus Johansson från Tranås Energi i arbete med att uppgradera elnätet. Foto: Magnus Lundberg Tranås Energi

Tranås Energi arbetar kontinuerligt med att stärka sitt elnät. Senast i raden av förstärkningar och vädersäkringar är den nya markkabeln som ersätter den luftburna ledningen från fördelningstationen vid Stoeryd till Kimarp.

– Vi kommer behöva ett nät med större kapacitet i och med att att vår produktion ökar med det nya kraftvärmeverket och den planerade vindkraftsparken, säger Magnus Lundberg, elnätschef vid Tranås Energi.
Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket som kommer att innebära en ökning av elproduktionen från dagens 9,5 GWh till 37 GWh förnybar lokalproducerad el.

– Dagens nät måste stärkas för att klara av den ökade belastningen från kraftvärmeverket, säger Magnus Lundberg. Dessutom vädersäkrar vi nätet genom att ersätta den 1,3 kilometer långa luftledningen med markkabel.

Kabeln dras från fördelningsstationen i Stoeryd till det nya kraftvärmeverket. I en senare etapp skall det grävas ned två 52 kV-kablar i en ny sträckning genom stan ut mot den planerade vindkraftsparken om 11 vindkraftverk söder om Tranås.

– Vi väntar oss ett klartecken från myndigheten till den nya vindkraftsparken inom kort, säger Magnus Lundberg. När den står klar blir det ytterligare ett produktionstillskott på drygt 60 GWh.

TranasEnergi_2_200Ny markkabel och fiber

Den befintliga 40 kV-ledningen ersätts med två 52 kV-kablar. Tranås Energi gräver dessutom ner fem 10 kV-kablar för att stärka nätstrukturen.

– Dessutom passar vi på att dra fiber för att bygga ut vårt stadsnät, berättar Magnus Lundberg. Mellan ställverket och kraftvärmeverket kan vi genom fibern installera kommunicerande reläskydd för att säkerställa en säker drift med korta stopptider om något problem skulle uppstå.

På marken som frigörs i och med kabeldragningen kommer kommunen bygga ut industriområdet. Det pågår även en vädersäkring av luftledningsnätet där Tranås Energi gräver ner friledning till kabel och på de platser där det inte går att gräva kommer en isolerad luftledning att användas.

– Arbetet med att väderssäkra elnätet beräknas pågå fram till 2016-2017, berättar Magnus Lundberg. Därefter kommer en period då vi kommer att inrikta oss på att se över våra mottagnings- och fördelningsstationer och modernisera dem efter behov.

Snabba leveranser

 Magnus Lundberg, elnätschef vid Tranås Energi.


Magnus Lundberg, elnätschef vid Tranås Energi.

Elektroskandia har länge samarbetat med Tranås Energi genom sammanslutningen Norra Smålands Energi AB.

– Det är ett antal kommunala energibolag som gått samman för att samordna exempelvis upphandlingar, berättar Magnus Lundberg. Vi har samarbetat med Elektroskandia i många år och det fungerar mycket bra. Vi har en bra personlig kontakt och de snabba leveranserna gör att vi inte behöver ligga på något eget lager. Ofta kan vi få det vi behöver redan dagen efter vi beställt det.

Jan Franzén vid Elektroskandia är också han mycket glad över det goda samarbetet.

– Vi har en mycket fin relation och är naturligtvis stolta över att få tillfälle att vara med och leverera huvuddelen av materialet i Tranås Energis framtidssatsningar på elnätet. I detta projekt har vi levererat 12 kV- och 52 kV- kablarna, skarvar och avslut till dessa samt kabelskyddsmaterialet som gått åt, säger han

 ”Ofta får vi det vi beställt dagen efter”


”Ofta får vi det vi beställt dagen efter”

Engagerad personal

Tranås Energi har som målsättning att så långt som möjligt använda sina egna montörer vid arbetena. Det innbär att personalen fick genomgå en utbildning innan kabelprojektet inleddes.

– Vi har en mycket ung och engagerad montörskår, berättar Magnus Lundberg. Det gör att de gärna tar sig an nya utmaningar.
Miljöarbetet är också centralt för Tranås Energi.

– Vi använder genomgående biobränslen i våra kraftvärmeverk. Därtill har vi den kommande vindkraftsparken och våra befintliga vattenkraftverk.
Tranås Energi tar också ett stort ansvar gällande miljön kring kraftstationerna och dammar. Exempelvis finns det fiskvägar vid de dammar som finns i Svartån inne i Tranås samt ute vid vår kraftstation Olstorp där har det varit ett samarbete med Kommunen, Länsstyrelsen och Fiskvårdsområden m.fl. för att säkerställa fiskvägarna förbi vattenkraftverken.

Tranås Energi har som enda Energibolag fått Älvräddarnas miljödiplom för insatserna runt kraftverk och dammar.
Text: Otto Marand

 

Elnät
Antal km ledning 760 km
Överförd energi 164 200 MWh
Vattenkraftproduktion 2731 MWh
Antal kunder elnät 10 130 st
Antal nätstationer 230 st
Fibernät
Antal kunder fibernät 1 350 st
Längd fibernät ca 400 km