Sören Åhlén, säkerhetssamordnare vid Täby kommun. Foto: Fredrik Eriksson

Täby kommun, norr om Stockholm, arbetar sedan tre år tillbaka med att modernisera sina inbrottslarm. Tidigare hade man ett potpurri av olika larmlösningar, men nu ersätter Elektroskandias leverantör Schneider Electric successivt de gamla enheterna mot det moderna Galaxy-systemet.

– Vi är mycket nöjda, säger Sören Åhlén, säkerhetssamordnare vid Täby kommun. Tekniken är lätt att handha och underhålla. Med dagens personalkostnader går det inte att lägga flera timmar på varje anläggning. Det ska ticka på och det ska själv berätta för installationsfirman när det mår dåligt och behöver hjälp.

Täby kommun gjorde redan 2009 en inventering av systemens status och fann att det fanns mer än 25 olika typer av inbrottslarm installerade i kommunens fastigheter.

Möjligheter till förbättring

– Inventeringen visade att det fanns stora möjligheter till förbättring, berättar Sören Åhlén. Många av anläggningarna är från början av 80-talet och det är dessa vi nu byter ut mot moderna Galaxy-system från Schneider Electric.

I den första etappen av har Täby kommun uppgraderat ett 15-tal anläggningar och fler moderniseringar görs så fort möjligheten ger.

– Det gör exempelvis på enheter där den tekniska livslängden är nådd, eller vid ombyggnationer eller andra byggprojekt, säger Sören Åhlén.

Helhet

När Täby letade efter en ny plattform för larmsystemen hade de ett antal punkter på kravlistan gällande driftsäkerhet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet.

– Det är helheten som gör att vi väljer de produkter vi väljer, säger Sören Åhlén. Det finns väldigt mycket olika lösningar på marknaden idag, av varierande kvalitet. Det är helheten på inbrottslarmet som avgör. Vad har det för syfte, kostnader och omfattning?
För det första ville Täby kommun ha ett lätthanterligt system, utan allt för många knapptryckningar för en sällananvändare.

”Det som tidigare var mycket tidskrävande och kostsamt och krävde många människors inblandning blir nu löst snabbt och smidigt via mailkonversation.”

– I och med att larmen oftast sitter i offentliga lokaler som vi ombesörjer eller hyr ut till skolor, förskolor, vårdanläggningar osv, så måste det vara enkelt att handha för den som kommer till sitt jobb. Det ska också vara så pass enkelt att ta fram information och loggar ur systemet att man inte behöver vara larmtekniker för att klara av det.

Öppenhet

En annan viktig parameter för Täby kommun var öppenhet.

– Många av de lösningar som finns på marknaden idag är låsta, vilket samtidigt låser förutsättningarna och gör användaren fabrikatsberoende i framtiden. Galaxy-plattformen är baserad på öppna lösningar, vilket gör att vi exempelvis ofta kan använda befintliga sensorer och kablage när vi installerar Galaxy-systemet.

Ett exempel på Galaxy-plattformens öppenhet och flexibilitet med andra fabrikat visar sig i valet av passagesystem i kommunen.

– Schneider Electric installerar passagesystemet ASSA ARX, berättar Sören Åhlén. En av fördelarna med systemet är att det kan kommunicera med Galaxy.
Integrationen sker via både mjukvara och hårdvara, vilket ger tids- och kostnadsbesparingar för alla som hanterar och investerar i systemet.
Öppenheten ger kommunen också möjlighet att byta servicefirma i framtiden om de skulle vilja.

– Som kommun måste vi enligt LOU (lagen om offentligupphandling) kunna konkurrensutsätta de tjänster vi köper in. Ett öppet system ger oss exempelvis möjligheten att byta serviceföretag om det skulle behövas, säger Sören Åhlén.

Fjärrstyrning

Täby kommun har ett 4-års avtal med Schneider Electric som sköter alla installationer, övervakning, service och underhåll.

– Schneider Electric har digital tillgång till anläggningarna genom IP-överföring. Skulle det inträffa något i anläggningen så hinner jag oftast få mail från Schneider Electric som frågar om de ska titta till enheten, innan verksamheten hör av sig. Särskilt under sommaren och semestertider förenklar det enormt, säger Sören Åhlén.

TäbyKommun_3_551

– Vi kan lägga in koder ”remote” i våra anläggningar när exempelvis hantverkare ska in i någon byggnad. Jag får en bekräftelse via mailen och kan själv vidarebefordra den så att de kan gå in själva utan att vi behöver skicka dit någon larmtekniker. Det som tidigare var mycket tidskrävande och kostsamt och krävde många människors inblandning blir nu löst snabbt och smidigt via mailkonversation.

Det som tidigare var mycket tidskrävande och kostsamt och krävde många människors inblandning blir nu löst snabbt och smidigt via mailkonversation.

Det som tidigare var mycket tidskrävande och kostsamt och krävde många människors inblandning blir nu löst snabbt och smidigt via mailkonversation.

Närhet till service och reservdelar

Ytterligare en sak som Täby kommun lägger stor vikt vid är närheten till service och reservdelar.

– Förr eller senare händer saker. Det kan vara skadegörelse, strömspikar, åsknedslag, eller handhavandefel. Då måste sakerna finnas på plats. Vi har så pass många larm igång att det måste fungera och det gör det med Schneider Electric, säger Sören Åhlén.

– De har alltid produkterna på hyllan. Om jag behöver byta ut en manöverpanel i en skola brukar det bli åtgärdat inom två timmar. Att Schneider Electric dessutom själva kan övervaka och kommunicera med anläggningarna gör att underhållsarbetet blir väldigt smidigt.

Täby kommun ska nu fortsätta att byta ut inbrottslarmen kontinuerligt.

– Vi har fått Galaxy-lösningen prisad från Schneider Electric så att vi själva kan beräkna kostnaden för varje enskilt utbyte styckevis.

Långsiktighet

– Täby kommun har en väldigt hög kompetens i sin beställarorganisation och samarbetet och dialogen har fungerat mycket bra under resans gång, säger Daniel Duch, säljare vid Schneider Electric. De vet vad de vill ha och vi har trimmat in ett bra samarbete mellan projekt- och genomförandeorganisationerna.

Fokus för vår del har varit att ta skapa lösningar som finns idag och som kommer att finnas i framtiden. På så vis slipper kommunen bygga in sig i ett hörn och bli beroende av en viss teknisk plattform. Vi har satsat på öppna och standardiserade lösningar, säger Daniel Duch.

– Det som är intressant och banbrytande med Täby kommun är att de vågar ta ett helhetsgrepp om hela sitt bestånd och göra en långsiktig plan, säger Daniel Duch. Det vanliga idag är trots allt att det lappas och lagas och görs småinsatser lite här och var. Det bli ohållbart i längden.

– Täby har arbetat väldigt målmedvetet med utbytet av larmsystemen på många plan. De har gjort en Total Cost of Ownership-kalkyl och förankrat beslutet hela vägen upp på kommunledningsnivå. De har vågat investera i en lösning som är den bästa över ett 5-7-årsperspektiv.