Kobolt, guld, tenn, volfram och tantal är mineraler som ofta används för att tillverka IT-produkter och annan modern teknik. Fördelen dessa mineraler har är att de leder ström och är tåliga men den stora nackdelen är att en del av utvinningen sker i konfliktdrabbade områden eller under väldigt svåra arbetsförhållanden.

Marcus Gustavsson,
hållbarhetsansvarig på Elektroskandia.

Som en del i sitt hållbarhetsarbete arbetar Elektroskandia aktivt för att förhindra förekomsten av konfliktmineraler i sina leverantörers produkter.

– Som grund för detta arbete har vi vår ”Uppförandekod för leverantörer”, ett dokument innehållande 14 punkter, som vi förväntar oss att våra leverantörer skriver på och efterlever. När det gäller konfliktmineraler står här att ”Leverantören ska utveckla strategier för att förhindra användning av konfliktmineraler eller derivatmetaller i enlighet med OECD:s riktlinjer”. Leverantörerna följs årligen upp vad gäller detta arbete, säger Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig på Elektroskandia.

EU har en lagstiftning kallad konfliktmineralförordningen som ska främja ansvarsfulla inköp av mineraler. Målsättningen är att öka spårbarheten i leverantörsledet och härigenom få stopp på utvinningen av mineraler i konfliktdrabbade områden, illegal brytning och svåra missförhållanden för arbetarna.

– Varje år skickar vi ut en konfliktmineralsrapport (CMRT) till våra leverantörer. Det här är ett standardiserat formulär framtaget av Responsible Minerals Initiative (RMI) där leverantörerna får redogöra för om konfliktmineraler ingår i deras produkter och om det gör det, detaljerat redogöra för var de kommer från, land, ort och namn på smältverket. Detta för att kunna spåra råvaran tillbaka till smältverket och gruvan, säger Marcus och fortsätter:

– Användningen av konfliktmineraler i produkter ingår som en parameter i de riskbedömningar av våra leverantörer som vi gör. Bristande arbete med detta innebär automatiskt ett högt riskvärde och föranleder åtgärder från vår sida, exempelvis genom revisioner på plats hos leverantören. De flesta leverantörer är mycket positiva till vårt arbete kring detta då det finns med i deras eget hållbarhetsarbete och vi får också in ett ökat antal CMRT-rapporter för varje år.

Så här arbetar Schneider Electric med frågan

För att få reda på hur man inom leverantörsledet arbetar kring konfliktmineraler fick vi tillfälle att ställa ett par frågor till Ivan Vitalyos, sustainable development project leader hos Schneider Electric.

Hur arbetar Schneider Electric med konfliktmineraler i leverantörskedjan?

– Hos Schneider Electric är hållbarhet kärnan i vår kultur och vår verksamhet. Vi har åtagit oss att stödja alla ansträngningar från människorättsorganisationer runt om i världen. Vi använder inga produkter eller råvaror som varken direkt eller indirekt finansierar väpnade grupper, som är involverade i brytning och handel med ”konfliktmineraler” och associerade kränkningar av mänskliga rättigheter.

För att uppfylla detta åtagande har Schneider Electric antagit standarder – i linje med RMI och OECD Standard of Diligence – för att erhålla spårbarhetsdeklarationer från alla relevanta leverantörer för att säkerställa transparens i vår leveranskedja.

https://www.se.com/au/sv/download/document/conflict-minerals-statement/

Ivan Vitalyos, sustainable development
project leader hos Schneider Electric.

Vad gör ni om det uppstår tvivel kring detta hos någon av era leverantörer?

– Schneider Electric kräver att leverantörerna vidtar åtgärder för att minska riskerna inom sina nätverk genom att anskaffa dessa mineraler genom konfliktfria leveranskedjor och de måste passera detta krav genom sina egna nivåer. Schneider Electric förväntar sig att alla dess leverantörer följer dess Trust Charter och följer våra upphandlingsvillkor som kräver att de avslöjar eventuella konfliktmineraler och deras ursprungsländer. Leverantörer förväntas också följa OECD:s Due Diligence-riktlinjer och utöva due diligence om källan och försörjningskedjan för dessa mineraler och göra deras due diligence-åtgärder tillgängliga för oss på begäran. Vi förklarar nödvändigheten av detta program och varför transparens är nyckeln. Utbildningar tillhandahålls antingen av oss eller genom en tredje parts ESG-byrå för att förmedla vår kunskap för att uppnå en konfliktfri leveranskedja