”Det är installatörerna som gör klimatomställningen möjlig”

Samhällsutvecklingen går fort och digitalisering samt hållbarhet ställer nya krav på installatörer i branschen. Dessutom finns ett stort kompetensbehov som ökar pressen än mer på dagens aktörer. ”Vi ser att det kommer bli ett allt större behov av att kompetensutveckla medarbetarna inom nya tekniker och arbetsområden.”, säger Joel Andersson, expert på kompetensförsörjning hos Installatörsföretagen.

Joel Andersson, expert på kompetensförsörjning hos Installatörsföretagen.

Hur ser kompetensbehovet i installationsbranschen ut i dag?
– Kompetensbehovet i branschen är stort. Det är redan i dag svårt för våra medlemsföretag att rekrytera kompetenta medarbetare. Detta är ett problem som flera andra branscher också upplever. Orsakerna är flera, bland annat begränsning i antalet utbildningsplatser och utbildningsorter, brist på kompetenta lärare samt bristande attrak­tivitet för teknikyrken. 

– Detta aktualiseras ännu mer nu när samhället genomgår en klimatomställning där mycket ska elektrifieras och omfattande energieffektiviseringar ska göras i framför allt fastigheter. I den här omställning är vår bransch central. Det är installatörerna som gör klimatomställningen möjlig. Men det ställer också större krav på våra medlemsföretag som får mer att göra, vilket i sin tur accelererar en redan allvarlig kompetensbrist.

Hur kommer behovet av installationsbranschens medarbetare förändras i framtiden?
– Förutom att kompetensbehovet är stort så kommer det också bli bredare. Det kommer behövas helt nya typer av kompetenser. Med stora samhällstrender som digitalisering och hållbarhet ställs nya krav på våra medlemsföretag och övriga installatörer. Det kan exempelvis vara kunskaper om ny teknik, programmering, ökad förståelse för material eller en förmåga att kunna agera rådgivande i energifrågor.

 Kommer faktiskt utbildning eller de personliga egenskaperna stå i fokus?
– Personliga egenskaper hos nya medarbetare är alltid en viktig faktor, det får man aldrig glömma. Det kan exempelvis handla om att individen är duktig på att analysera eller att utveckla sig, samt hur man fungerar i arbetsgruppen. Men faktisk utbildning kommer alltid att vara kärnan för medarbetare inom installationsbranschen. Alla nämnda faktorer har lett till att branschen har tagit fram den nya utbildningsformen företags­lärling. Då får företaget en möjlighet att anställa och utbilda en person utifrån den egna verksamheten och sina specifika behov.

Vilka drivande omvärldstrender finns att ta hänsyn till när vi tittat på framtidens kompetensbehov?
– Digitalisering och hållbarhet är de två starkaste trenderna som driver ett ökat och förändrat kompetensbehov. Kunderna kommer troligtvis att kräva helt andra installationslösningar framöver än vad de gjort tidigare. Kontor behöver bli styrbara med fastighetsautomation och bostäder mer energieffektiva och uppkopplade. Kunden betalar för en helhetslösning, vilket innebär att installatörerna kommer behöva utveckla sina erbjudanden för att kunna installera än mer klimatsmarta lösningar.

– Det är viktigt att ha med sig att det både handlar om nyrekrytering, att fler personer börjar arbeta i installationsbranschen, samt att dessa personer besitter rätt kompetens. Men det handlar också om kompetensutveckling, att nuvarande medarbetare får den kompetens som de behöver. I och med att installationsbranschen spelar en central roll i den hållbara omställningen får företagen ett ännu större behov av nyrekryteringar. Här påverkar även pensionsavgångar och antalet sökande till våra utbildningar.  

Vad behöver branschen göra för att möta framtidens kompetensbehov?
– För att lyckas med den ökande mängden hållbara installationer så behöver vår bransch hjälp av politiken och samhället med ökade initiativ och resurser för att stödja våra företags kompetensbehov. Kommunerna och Arbetsförmedlingen har en viktig roll i detta. De är instanser som sitter på lösningar till utökade utbildningsinsatser. Den viktigaste frågan just nu för klimatomställningen är att satsa på yrkesutbildningar inom bland annat el och vvs. Dessa ger både goda möjligheter till arbete och leder till verklig samhällsnytta. 

Har digitaliseringen av branschen påverkat framtida behov av kompetens?
– Digitaliseringen ställer såklart nya krav på de personer som ska installera och underhålla framtidens klimatsmarta lösningar. Vi rör oss in i en värld där automation får en allt mer betydande roll. Vi pratar ofta om att våra fastigheter kommer bli ”självkörande”. Det betyder att det kommer bli vanligare att installera sensorer och annan teknik som möjliggör att fastighetens olika system kan prata med varandra. En avancerad kommu­nikationsinfrastruktur som kan innefatta belysning, ventilation, larm och passer­system. Det gör i sin tur att byggnaden blir mer energieffektiv, driftsäker och att det går lättare och snabbare att hitta fel.

Vilka nya kompetenser kommer att efterfrågas?
– Generellt ser vi att grundkompetensen hos medarbetarna i branschen kommer att vara relativt samma som de är idag men att den kommer behöva breddas. Det kan handla om en större förståelse för nya tekniker, kunskap inom programmering, hållbarhet, materialval eller förmågan att kunna ge råd till kunder inom exempelvis energieffektivisering. Det kommer också bli en större efterfråga på specialister inom vår bransch. Det kan då handla om projektledning, juridik eller IT-säkerhet. Utöver det så ser vi även att det kommer att växa fram nya gränsöverskridande roller där det krävs kunskap inom flera olika system. Exempelvis kunskaper inom både el, vvs och ventilation för att kunna samordna så att dessa system kan samverka med varandra.

Hur kommer branschen att utvecklas i stort?
– Installationsbranschen är på väg att bli en alltmer central spelare i det svenska samhället. Energifrågan har aldrig varit högre upp på dagordningen än vad den är nu. Det såg vi inte minst i valrörelsen och i de förslag och åtgärder som nu kommer från politiskt håll. Regeringen satsar på energieffektivisering av småhus och utbyggnad av svensk ladd­infrastruktur. Det ger hela branschen nya möjligheter och skapar stor efterfrågan på nya tjänster och installationslösningar. Vare sig det handlar om elektrifiering, energieffektivisering eller byggnation och renovering så spelar installatörerna en nyckelroll framöver.

Vilka viktiga behov kommer att finnas för företagen som helhet?
– Kompetensförsörjning kommer att vara centralt för företagen även i framtiden. Där­emot kommer det bli ett allt större behov av att kompetensutveckla medarbetarna inom nya tekniker och arbetsområden. Företagen kommer också att bli tvungna att se över sina egna affärsmodeller samt att teknik och hållbarhet får ett större fokus.

Hur kan jag säkra upp mitt företag att bli attraktivt för framtidens medarbetare?
– Företagen kan engagera sig i skolor och utbildningar. Både på gymnasiet, inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan är engagemang från företag eftertraktat. På så sätt kan man vara med och påverka utbildningarnas innehåll men också ha större chans att ta emot lärlingar och praktikanter. 

– Man bör också fundera över hur man rekryterar idag och om det är någonting som går att göra annorlunda. Precis som inom alla branscher krävs en företagskultur och ett ledarskap som attraherar en mångfald av individer, både när det kommer till kön och bakgrund men även en bredd av individer från olika utbildningsnivåer och discipliner.

Vilka möjligheter finns för installatörer att förbereda sig för framtidens arbetsmarknad?
– Yrkeshögskolan är en fantastisk möjlighet med en utbildningsform som både är flexibel efter arbetsmarknadens behov och har en nära koppling till näringslivet. Det gör utbildningar väldigt träffsäkra när det kommer till vad arbetsmarknaden, och i det här fallen installationsbranschen, behöver. Dessutom finns både lite kortare utbildningar som lämpar sig för den som vill kompetensutvecklas inom sitt eget område, och längre utbild­ningar för den som vill skola om sig.

Vilken kompetens kommer det finns brist på i branschen om fem år?
– Den här frågan är komplicerad eftersom utvecklingen går så fort idag. Kompetens­bristen är beroende av ett stort antal faktorer. Utifrån det som vi ser idag så kommer energieffektivisering vara en stor del av klimatomställningen, och där är framtidens installatörer en viktig nyckel. Därför behövs utvecklade klimatsmarta lösningar som kommer ställa krav på dagens samt framtidens kompetens.

INSTALLATÖRSFÖRETAGEN
Installatörsföretagen representerar över 3 600 medlems­företag med närmare 55 000 medarbetare. Medlemsföretagens intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete mot och information till myndigheter, politiker och allmänheten. Installatörsföretagen tecknar flera kollektivavtal och har tolv distriktskontor, från Skellefteå i norr till Malmö i söder.