Vilka är era hjärtefrågor?
– Vårt uppdrag är att hjälpa och stötta våra medlemsföretag i vardagen som arbetsgivare och företagare. Men också att företräda branschen och se till att installa­törernas röst hörs i debatten. 

Varför behövs ni i branschen?
– Det är installatörerna som ser till att fram­tidens klimatsmarta lösningar kommer på plats. Utan arbete med att elektrifiera och energieffektivisera landet så kommer Sverige aldrig att nå sina klimatmål. Därför är det en självklarhet för oss att stötta företagen så att de blir attraktiva arbetsgivare för nutidens och framtidens medarbetare, vara med och arbeta fram konkurrenskraftiga kollektivavtal och hjälpa till att utveckla och uppdatera arbetstagare utifrån dagens och framtidens förutsättningar.

Vilka utmaningar har branschen i dag?
– Under året har naturligtvis coronapandemin varit den stora frågan. Den har skakat om hela samhället. Delar av branschen har haft det mycket tufft medan andra områden rullat på bättre. Företagen och deras medarbetare har gjort allt för att hålla produktionen igång. 

Hur ser ni på närmaste framtiden?
– Oron och osäkerheten för kommande år är stor. Vi ser att nya projekt pausas eller ställs in och att byggstarter skjuts på framtiden. Renoveringar och ombyggnationer försenas. Många avvaktar med investe­ringar av oro för framtiden. En konsekvens av detta är att svartarbete riskerar att öka. Vi anser att rotavdraget behöver återställas till tidigare nivå för att motverka detta. 

Vilka utmaningar har branschen på sikt?
– Om man lyfter blicken så ser vi att vår bransch kommer att behöva många fler installatörer som kan arbeta med klimat­smarta installationer kommande år. 

– Här ser vi en direkt utmaning kopplat till corona-pandemin. Arbetslösheten har ökat en aning, men ett stort problem vi ser är det beslut som kom från Tillväxt­verket gällande lärlingar. Företag som har korttidspermitterat får inte nyanställa lärlingar, vilket är väldigt olycklig. Beslutet gäller även om ett företag har filialer över hela landet, oavsett hur efterfrågan ser ut regionvis. Kort och koncist innebär det att om en avdel­ning i Norrland varit tvungna att korttidspermittera så får en avdelning i Sydsverige inte nyanställa en lärling även om behovet finns just där. Det här innebär att vi kan komma att förlora en hel årskull, kanske en generation. Och vilka ska då installera framtidens klimatsmarta lösningar, oavsett om det är privatperson eller företag som är beställare? 

Hur har Coronakrisen påverkat branschen?
– Till en början flaggade våra medlemsföretag för att arbetsplatser och byggen stannade upp, mycket för att det fanns flera tolkningar av Folkhälsomyndigheternas regler. Vissa av våra medlemsföretag som arbetade på exempelvis sjukhus och äldreboenden klassades som besökare istället för entre­prenörer eller arbetstagare och blev därför utestängda från pågående jobb. 

– Det område som var mest utsatt under pandemins början var servicejobben. Privatperso­ner ville inte anlita arbetskraft med risk för att bli smittade i hemmet, samtidigt som man ville hålla nere de egna kostnaderna. 

– Just nu rullar det på bättre. Vi har haft en sommar där svensk­en valt att investera i svemester i allmänhet och hemester i synnerhet. Hushållen har lagt sina sparade pengar på att renovera hemma, skaffa pool, värmepump, solceller eller en bättre arbetsplats i huset. 

– Men som jag nämnde tidigare så signalerar flera företag nu att det finns färre arbetstillfällen, vilket leder till att många fler aktörer lämnar offerter på samma projekt. Det leder till prispress. Våra medlemsföretag beskriver det till stor del som att man ”hankar sig fram”, att det är ett tuffare klimat.

Hur skiljer sig utmaningarna åt mellan större företag och enskilda näringsidkare?
– Större firmor har ju oftast likviditet och förutsättningar att klara av stora utmaningar som pandemin varit och fortfarande är. 

Hur ska dessa utmaningar hanteras?
– Vi arbetar mycket med att stödja mindre företag så att de snabbt kan fatta beslut som gör att företaget klarar sig ekonomiskt och även hittar kompletterande affärsmöjligheter. Under våren har vi genomfört flera seminarier på detta tema. 

Vilka möjligheter har skapats i samband med krisen?
– Som för alla har vår bransch behövt ta ett jättekliv framåt när det kommer till digitalisering. För tjänstemän är ett teamsmöte, eller möte via zoom, i dag ett lika självklart alternativ som att medverka fysiskt. 

Vad behöver göras för att underlätta för tillväxten inom branschen?
– Vi anser som sagt att rot­avdraget behöver återställas till tidigare nivå för att motverka svartarbete och stimulera fortsatt företagande. Samtidigt märker vi av en stor oro bland våra medlemsföretag. Många företag inom branschen har varit tvungna att korttids­permittera, speciellt om man är en organisation som utför servicejobb mot privatpersoner.

 Hur ser ni på framtiden och kommande 2021?
– Strax går vi in i en avtals­rörelse, den som blev pausad i våras. Trots en skakig omvärld ser vi fram emot att avtals­rörelsen kommer igång, det är där vi representerar våra medlemsföretag och kommer arbeta för att få fram verksamhetsanpassade kollektivavtal. Det är nu arbetsmarknadens parter tillsammans kan försöka stabilisera marknaden trots kristider. Vi hoppas att avtals­rörelsen kommer att präglas av vad som är bäst för Sverige.

INSTALLATÖRSFÖRETAGEN
är en bransch- och arbetsgivar­­orga­nisa­tion som representerar 3 600 medlemsföretag. De är en del av Svenskt Näringsliv. Organisationens medlemmar har 
50 000 med­arbetare som instal­lerar, opti­me­rar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföre­tag­ens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättning­arna för framgångsrikt före­­-tag­ande i installa­tionsbranschen.