Vilka är Energiföretagen?
– Vi är en branschorganisation som samlar omkring 400 företag. Bland våra medlemmar finns allt från riktigt stora företag till de allra minsta aktörerna. På så sätt är vi väldigt breda och jag vågar säga att nästan alla som verkar inom vårt skrå är med.

Vilka är era hjärtefrågor?
– Branschen jobbar hårt för att nå de klimatmål som är satta och samtidigt kunna säkra energiförsörjningen. Vi ser det som vårt ansvar att säkra ett stabilt, smart och flexibelt energisystem och gör allt för att stötta våra medlemmar på den resan.

Vad gör ni mer?
– Vi bedriver även påverkansarbete och erbjuder medlemsservice i form av exempelvis utbildning och juridisk hjälp. Våra uppgifter är många och det är enklare att säga vad vi inte gör. Arbetet vi bedriver är mångfacetterat och handlar om allt från att diskutera skattesystem, väcka debatt kring nationalekonomiska frågor och politiska förslag till att stötta våra medlemmar i både debatt och arbetsliv. Framför allt våra “mindre” medlemmar som inte har dessa ämnesspecifika resurser inom företaget kan behöva vår hjälp.

– Vi vill vara en lösningsorienterad partner och konstruktiv opinionsbildare i debatten, vilket jag tycker vi oftast lyckas med.

Hur tänker du kring den kapacitetsbrist som finns i vissa regioner?
– För några år sedan fanns en livlig debatt om våra olika system och varje part blev nästintill fundamenta­listisk i sin sak om att dennes lösning och metod var den rätta. Åren har lärt mig hur viktigt det är att alla delar samverkar. 

– Den kapacitetsbrist som vi står inför kommer av att allt mer i samhället kräver el för att fungera men kapa­citeten hinner inte riktigt med. Vi siktar på att inom en snar framtid ha en betydande andel laddningsbara färdmedel, men hur ska laddningen gå till? Vi måste utveckla systemet och vara en accelerator och motor för att driva utvecklingen dit. För att målet ska vara realistiskt behöver nät och distributionen av el byggas ut och vi måste se hela bilden av energikartan.

– I vissa områden är det trångt i systemet och där behöver värmesystemet utvecklas så att inte el används till uppvärmning. Frågan är komplex och berör även politiska styrmedel, där skattelättnader och bidrag påverkar vad som byggs ut. Bergvärme är ett område som får statligt stöd. Dock drivs värmelösningen av el, vilket gör att bidragen slår snett. I de områden där det redan finns en kapacitetsbrist förvärras alltså läget av att bergvärmelösningar byggs. Istället bör det investeras i andra former av uppvärmning i just dessa områden. Politiker behöver se helheten i det svenska energisystemet.

– Det behöver även bli tydligare vems ansvar det är att kapaciteten byggs ut. Jag tycker att SVK (Svenskt Kraftnät, reds. anm.) ska ta ett tydligt ansvar för kapaciteten. Den Gordiska knuten är elektrifieringen. Fungerar inte distributionen av energi så fungerar ingenting.

Vilka utmaningar står branschen inför?
– Samhället blir allt mer elektrifierat och alla jobbar mot  klimatmålen där renare energi ska bidra till att samhället blir mer klimatsmart. Vi har bråttom och utvecklingen måste fortskrida, men vi önskar att vi skulle vara mer i takt med utvecklingen. Ska vi vara en accelerator i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle måste vi bygga ut både nät och produktion. Tillståndsprocesser måste snabbas på och det brinner i knutarna för att vi ska hinna med den förändring som pågår. 

– En annan utmaning är alla de pensionsavgångar vi står inför. Vi måste hitta ett sätt att nå de unga så de väljer att börja jobba i vår bransch. Vi är en attraktiv bransch som erbjuder goda och stabila arbetsgivare, men vi måste bli bättre på att förmedla det. Många unga brinner för miljöfrågorna med har ingen aning om att klimatfrågan är just det vi jobbar med.

Vilka trender ser ni inom branschen?
– Utöver klimatutmaningen och rekryteringsbehovet så står hela branschen inför en digitalisering. Vi är en gammal bransch med många invanda arbetssätt och där är vi verkligen inte “up to date”. Digitaliseringen kommer att ske allt mer framöver och här behöver vi ny kompetens om hur vi implementerar nya smarta lösningar som håller i långa loppet. 

– Vi som bransch står inför tre stora förändringsområden. Det första är digitaliseringen som kommer att ge oss nya arbetssätt och lösningar. Det andra är elektrifieringen i samhället som kräver att vi producerar betyd­ligt mer el än vad vi har kapacitet till i dag samt hittar nya lösningar där vi fördelar belastningen på ett annat sätt. Det tredje området rör den osäkerhet som smugit sig in i samhället vad gäller framtiden. Hur ska man våga investera när man aldrig kan säga något säkert, något som Covid-19 blev ett bevis på. Allt förändrades över en natt och hela samhället kastades omkull.

På vilket sätt har Corona-pandemin påverkat branschen?
– Det har blivit en ökad osäkerhet. Det blev det yttersta beviset, vi lever även i en tid då allt går så mycket snabbare vad gäller förändringar. Trender förändras snabbt och globaliseringen och digitaliseringen av samhället har gjort att förändringar historiskt sett aldrig skett så snabbt som nu. Jag hoppas att själva pandemin inte har påverkat branschen så hårt, men visst finns en benägenhet till en större ängslan inför stora investe­ringar. Våra ägare är inte så stora risktagare, de investe­rar miljardbelopp och ser till att ha både hängslen och livrem i sina projekt.

– Jag hoppas att branschen istället kan vända sin oro till att, när vi tittar i backspegeln efter pandemin, se hur bra vi lyckades hantera krisen när den kom. Vi lyckades att leverera trots pågående kris. Jag är oerhört stolt över hur branschen gick all-in och tog hotet på allvar. Utan el fungerar varken sjukhus eller samhället i stort och alla slöt upp och hjälptes åt.

Hur ser utvecklingen av branschen ut framöver?
– Jag tror att det kommer att bli allt mindre polariserat, vilket är positivt. Ska vi kunna hantera klimatkrisen och nå våra uppsatta mål, måste vi se att vi behöver varandra och bör stötta varandra. Vi ska bli ett fossilfritt samhälle och för att nå dit krävs ett helhetsgrepp inom politiken. 

– Flexibilitetstjänster kommer att öka allt mer. Elbilen får laddas och tvättmaskinen tvätta när belastningen är som minst på nätet. På så sätt kan vi få energin att räcka till. Allt fler lösningar kommer att komma som möjliggör lagring av energi, så depåerna fylls upp när belastningen är som lägst.

Vilka tankar har du om framtiden?
  Vi står inför spännande tider där energibranschen kommer att möjliggöra framtiden. Vi är de som driver utvecklingen och är nyckeln till att vi når de uppsatta mål som finns. Det är fantastiskt spännande och anledningen till att väldigt många stannar kvar inom branschen. Det är här det händer!

ENERGIFÖRETAGEN
Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.