Vad är Belysningsbranschens främsta uppgifter?
– Det är att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offent­liga miljön. Vi servar våra medlemsföretag med frågor som marknadsutveckling, omvärldsbevak­ning, politisk påverkan och mycket annat för att underlätta för medlemsföretagen. Vi är en enad röst i belysningsfrågor i Sverige.

Varför behövs ni?
– Det finns flera saker som är svårare för ett enskilt företag att göra och där trovärdigheten ökar om hela branschen står bakom. Det kan handla om politisk påverkan, myndighetskontakter, olika tekniska frågeställningar och ställningstaganden, branschdokument, för att nämna några. 

 – Vår styrka är också att kunna samla bransch­statistik och underlätta för medlemsföretagen med medie- och konjunkturbevakning samt bevakning av lagstiftning, till exempel olika EU-direktiv inom belysningsområdet, så att medlemsföretagen kan spara sina egna resurser inom dessa områden.

 – Dessutom är vi en kvalitetsstämpel för våra medlemsföretag. Vi ställer höga krav på med­lemskapet och kan därmed garantera att före­tagens produkter och tjänster håller högsta klass. Anlitar man något av våra medlemsföretag kan man alltid sova gott!

Vilka frågor lägger ni störst fokus på just nu?
– Hållbarhet är det absolut första här, hur vi genom bra belysningslösningar kan skapa miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Frågan har blivit än mer viktig i och med corona-krisen, som lyft fram miljöpåverkan på ett sätt som vi inte sett tidigare. 

 – Hållbarhetsfrågan har vi naturligtvis arbetat med redan före krisen och den täcker så mycket: innehåll i våra belysningsprodukter, energi­effektivisering, arbetsmiljö, ljusets påverkan på oss, trygghet utomhus. Nyligen anordnade vi sannolikt Sveriges första riksdagsseminarium online i ämnet. 

 – Vi arbetar med att samla och sprida kunskap genom olika kanaler. Vi träffar politiker och myndigheter för att lyfta frågorna och skapa initiativ och styrmedel, deltar genom debattartiklar och remissvar. Ett viktig led är beställarna och här försöker vi på olika sätt att öka kunskapen så vi ska kunna ha bra, hållbara belysningslösningar både inne och ute. 

Ni har genomgått en omorganisation. Berätta!
– Det handlar mer om omstrukturering av verksamheten. Tidigare när företagen var mer renodlade inom olika segment, som ljuskällor, armaturer, driftdon med mera, var vår verksamhet det också, med sektioner som arbetade med frågor kopplade till dessa segment. Nu ser verkligheten inte längre ut så och vi har därför bildat nya sektioner. En för marknadsfrågor, en för teknik och en för hållbarhet. Under dessa har vi bildat olika arbetsgrupper för mer specifika frågor. 

– Syftet med det hela är att vi ska kunna arbeta mer effektivt och målstyra vår verksamhet. Det som görs ska kunna mätas och utvärderas av medlemsföretagen.

Hur mår belysningsbranschen i stort?
– Just nu mår branschen bra, vi ser ingen nedgång. Men osäkerheten och ovissheten är givetvis stor inför hösten.

Hur har Covid-19 påverkat branschen?
– Det som händer i Sverige påverkas naturligtvis väldigt mycket av vad som händer i EU. Allt mer lagstiftning blir gräns­överskridande och det tror vi i stort är bra. I och med Corona-krisen prövas dock det europeiska samarbetet hårt. Från svenskt håll försöker vi dock medverka i dialogen så mycket vi kan för att inte viktiga beslut ska skjutas på framtiden och att mindre viktiga beslut som ökar byråkratin istället skjuts fram.

Vilka utmaningar ser ni för branschen de kommande åren?
– En stor utmaning är förstås byggkonjunkturen. Vad som kommer att hända nu, kommer investeringarna igång och hur snabbt? Det finns också utmaningar med utökade nationella krav på redovisning av innehåll i belysningsprodukter, något som inte är helt lätt alla gånger och som kan skapa en ”snedvriden konkurrens”. 

Vilka möjligheter ser ni framöver?
– Vi ser enorma möjligheter för branschen! Intresset för belysningsfrågor ökar stadigt och teknikutvecklingen gör att vi nu verkligen är en innovativ, spännande bransch. Det finns också stora möjligheter att energi­effektivisera Sverige, många fastigheter har alldeles för ålderdomlig belysning. Potentialen till både energibesparing för fastighetsägarna och ökad försäljning hos leverantörerna är stor. Ungefär 20 procent av den totala energin går till belysning idag men genom modern belysningsteknik kan vi minska detta betydligt.

Hur upplever ni att branschen har jobbat för att bli mer miljömedveten och “energisnål”?
– Det är en fråga som jag tycker branschen verkligen jobbat för. Teknikutvecklingen är enorm, vilket inneburit att det nu finns en enorm potential till energibesparing, både genom LED och styrning. Branschen har också skapat ett unikt återvinningssystem för belysning, genom El-Kretsen där man är delägare. Det som syns tydligare och tydligare nu är att många leverantörer arbetar mer och mer cirkulärt, till exempel genom att använda återvunna material i sina produkter, såsom återvunnen plast. 

På vilket sätt främjar era 51 medlemmar en sund utveckling inom branschen, vilket är ett av era kriterier för att få vara medlem?
– Mycket av detta handlar om att företagen ska ha god kunskap om belysning. Att man verkligen vet vad man säljer och inte lovar något man inte kan leverera. Och att man givetvis följer den lagstiftning som finns inom belysningsområdet och för belysnings­leverantörer i Sverige. Det kan låta självklart men så är tyvärr inte fallet när det gäller exempelvis en del nya aktörer. 

Hur har branschen förändrats/utvecklats de senaste åren?
– Belysningsbranschen har blivit en ”upp­levelsebransch” istället för en ingenjörs-bransch. Det handlar så mycket mer om ljusmiljöer istället för produkter och tekniker. Här har det utökade utbildningen inom ljusdesign verkligen gjort sitt. 

Hur kommer den att fortsätta utvecklas?
– Belysningstekniken kommer givetvis att utvecklas, det blir än mer digitalisering och nytänkande tekniker som AI. Men den sociala hållbarheten kommer också att vara en viktig fråga lång tid framöver och jag tror att vi också mer och mer kommer att få upp ögonen för belysningens påverkan på människan. Kunskapen hos beställarna ökar också stadigt vilket kommer att göra att belysning kommer tidigare och tidigare in i projekten, vilket i sin tur kommer påverka så att kvaliteten av belysning i den offentliga miljön blir bättre och bättre. 

BELYSNINGSBRANSCHEN
Belysningsbranschen är bransch­förening för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysnings­armaturer och komponenter. Bransch­föreningen har 51 med­lemmar som alla är väl­etablerade leveran­törer av belysning för den offentliga miljön, både inne och ute.