”Det finns enormt många olika armaturer och det lönar sig att avsätta tiden det tar att skaffa sig en ordentlig överblick”

 

Lysrörsutfasningen är i full gång och föråldrade armaturer som inte byts ut behöver konverteras för att passa LED-lysrör. Att skaffa sig en överblick över den aktuella elanläggningen och vara vaksam på eventuella risker är av största vikt för den enskilde elinstallatören. Det menar Martin Gustavsson, inspektör marknadskontroll hos Elsäkerhetsverket.

Hur går det för branschen gällande den lysrörsutfasning som nu sker på marknaden?

– Sett från Elsäkerhetsverkets håll så går det framåt. Vi märker av allt fler frågor som är relaterade till utfasningen av de gamla lysrören och vi genomför fler marknadskontroller. Det är mycket kunskap som behöver kavlas ut just nu.

Vad är Elsäkerhetsverkets roll i omställningen?

– Vi ska se till att det finns säkra produkter på marknaden och vi kontrollerar att de produkter som finns på marknaden inte stör annan utrustning.

Vad är din uppgift som Inspektör marknadskontroll?

– Jag är involverad i flertalet olika projekt som hanterar allt från att genomlysa olika frågeställningar till att göra marknadsanalyser. Vi samarbetar hela tiden med representanter från hela branschen och tar gärna inspel från installatörer, beställare, användare med flera.

– Tillsammans med alla andra myndigheter inom EU har vi tagit fram en guide som ska fungera som stöd för ansvariga och installatörer. Den är nu publik och det är något som vi har jobbat mycket med.

På vilket sätt arbetar ni med att se till att det nya regelverket efterföljs?

– Vi arbetar på flera olika sätt och använder oss av flera verktyg. Bland annat så genomför vi marknadskontroller, då vi köper in produkter och genomför gedigna kontroller på dem. Sedan samarbetar vi med tullen och stoppar en hel del produkter som inte är godkända inom EU.

– Vi genomför även fälttillsyn då vi oanmält kommer och kontrollerar installationer och produkter på exempelvis byggen eller i fastigheter.

Vilka påföljder kan det bli om reglerna inte efterföljs?

– I de fall att vi påträffar felaktiga ljuskällor så bär anläggningsinnehavaren ansvaret för att åtgärda och installera godkänd belysning. Det ansvaret kan ligga på en privatperson, ett företag eller en bostadsrättsförening. Oftast så åtgärdas anmärkningarna utan problem, men om så inte sker kan vi stänga av anläggningen i väntan på åtgärd. Det sker dock ytterst sällan.

– Vi tar även reda på vilken leverantör som tillhandahållit den felaktiga ljuskällan för att själva kunna köpa in och testa produkten. Konstaterar vi då att produkten har brister erbjuds försäljarna som ett första steg att åtgärda felet. Det kan ske genom att återkalla sålda produkter och upprätta en åtgärdsplan för hur de ska kunna samla in de felaktiga produkterna. Nästa steg för oss, om försäljaren inte sköter sig, är att upprätta ett försäljningsförbud för den återkallade varan. Det kan låta som mindre påföljder, men att återkalla en produkt kan innebära stora kostnader för företaget. Särskilt om det till exempel handlar om mindre produkter som ett eluttag. Då måste företaget som sålt produkten göra allt i sin makt för att nå ut med informationen, och det är inte helt enkelt och kan bli kostsamt.

Krävs det ytterligare kunskap från elinstallatörer gällande LED-lysrör?

– I de fallen det bara handlar om att byta ut ett lysrör till ett retrofit LED-lysrör så krävs det ingen kunskap. Men handlar det om att installera en konverteringssats så är det flera parametrar som kräver sin expertis, allt från att ha koll på att konverteringssatsen passar just tilltänkt armatur till att göra en bedömning om lastfallet behöver dimensioneras om.

Vilka risker finns med konverteringssatser?

– Konverteringssatser kräver ombyggnation av armaturen, vilket kräver hög kompetens. Överlag gäller samma krav för konverteringssatser som för retrofit LED-lysrör och ombyggnaden av armaturen får självklart inte försämra dess säkerhet.

– Det är även viktigt att vara vaksam på äldre kablage och lysrörshållare som utsatts för slitage och UV-ljus under en längre tid. När drivdon och andra säkerhetskomponenter kopplas bort finns risk att kortslutningsströmmar orsakar skador på de äldre delarna som inte är dimensionerade för den ökade lasten.

– Vid större anläggningar är det viktigt att försäkra sig om att användningen av LED-lysrör inte försämrar säkerheten i elanläggningen och att inga problem uppstår om anläggningen har någon form av faskompensering. Säkringarna måste också dimensioneras för det nya lastfallet, som jag nämnde tidigare.

– Det finns också en risk att Dali-styrning, automatiska brandlarm och annan fastighetsautomation förlorar sin funktion, vilket så klart kan innebära stora, fördyrande, negativa konsekvenser om det inte upptäcks och åtgärdas.

Vem bär ansvaret för att armaturer anpassas till de nya direktiven?

– En elinstallatör bär ansvaret att ljuskällan eller konverteringssatsen installeras på korrekt sätt och enligt anvisningar. Det är tillverkaren som ska försäkra sig om att en ljuskälla som är ombyggd enligt deras anvisningar fortfarande är säker och uppfyller kraven på EMC.

– I anvisningarna om hur installationen ska ske, ska det stå vilka armaturtyper som lämpar sig för aktuell ombyggnad. Det ska även finnas uppgifter om vilka kunskaper som krävs för installation eller om armaturen är en del av en starkströmsanläggning, ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket eller en auktoriserad elinstallatör. Det ska också framgå att armaturerna måste märkas upp med en varning om att de har byggts om för användning med LED-lysrör.

– Anläggningsinnehavaren bär ansvaret för att en anpassning genomförs och att anläggningen är dimensionerad för den nya belastningen. När det kommer till produkten så är det tillverkaren, importörer och distributörer som ansvarar för att den uppfyller de krav som finns och att en ombyggnad enligt anvisningarna är säker.

Vilka utmaningar innebär de nya direktiven?

– För den enskilda elinstallatören kan nog själva konverteringen bli en utmaning. Det finns enormt många olika armaturer och det lönar sig att avsätta tiden det tar att skaffa sig en ordentlig överblick. Sätt er in i vilken armatur som ska konverteras och se till att ni använder rätt konverteringssats som passar, innan ni beställer produkter till 100 armaturer.

Vilka råd skulle du vilja ge till den enskilde elinstallatören?

– Se till att du är duktigt påläst och har koll på den anläggning du ska jobba med. Se efter så att eventuell konverteringssats passar till den tilltänkta armaturen. Gör en extra koll av hela anläggningen och är den av en äldre modell, var vaksam på om slitaget är för stort.

– Ser du att skicket är dåligt på anläggningen, våga säg det till kunden och presentera olika lösningar. Istället för att köpa in konverteringssatser till en föråldrad belysningslösning kanske det är mer befogat att investera i en ny. Presentera förslag på uppdaterad belysning som är anpassad efter aktuell verksamhet.

– Håll lite koll på kommande rapporter. Vi jobbar med flera projekt just nu som berör området, bland annat genomför vi ett större marknadskontrollprojekt som kommer att resultera i en bedömning av marknadens produkter. I samarbete med Energimyndigheten tittar vi närmare på hur enskilda produkter levererar när det kommer till belysning.

LYSRÖRSUTFASNINGEN

På grund av förändringar i RoHS direktivet kommer lysrör (T5, T8), kompaktlysrör och cirkellysrör för allmänbelysning att fasas ut under 2023. I september ska utfasningen vara helt klar. LED-lysrör ersätter i huvudsak T8- och T5-lysrör i lysrörsarmaturer med sockel G13 eller G5. Armaturer som är speciellt konstruerade för LED-lysrör där LED-lysrören är monterade från början finns också på marknaden.

Följande utfasningsdatum gäller för nedanstående ljuskällor:

  • Kompaktlysrör, T5 och T9 cirkellysrör: 24 februari 2023
  • Lysrör T5 och T8: 24 augusti 2023
  • Halogenlampor med sockel G9, G4 och GY 6,35: 1 september 2023

Efter dessa datum får man inte sätta nya ljuskällor på EU-marknaden, produkter som redan är installerade eller lagerförda får fortsatt användas samt säljas.