Hallå där Jonas Wessel. Chef Avdelningen för resursförvaltning på PTS samt Ordförande för Radio Spectrum Policy Group, RSPG, 2018–2019.

Hur ser tillgängligheten på bredband och telefoni ut i dag i Sverige?
 – Post- och Telestyrelsen, PTS, ger ut ett antal publikationer årligen där vi beskriver hur det ser ut. Det finns fortfarande ett antal utmaningar men i en internationell jämförelse ligger Sverige ofta väldigt bra till. God täckning, förhållandevis god konkurrens på marknaden, väl upp­lysta konsumenter som ställer krav på leverantörer och operatörer, en bra prisnivå och en hög investeringstakt i nät och tjänster.

Vad är egentligen 5G? Hur skiljer den sig från tidigare generationer?
– 5G är den senaste teknikgenerationen av mobila nät i den så kallade IMT-familjen, där 1G bland annat var det gamla analoga NMT-nätet som gav möjlighet till röstsamtal. 2G är GSM som lanserades tidigt 90-tal och som introducerade saker som SMS och internationell roaming, GSM är fortfarande basen för mobila nät globalt och används väldigt mycket. 3G eller UMTS lanserades runt millennieskiftet och gav framförallt möjlighet till mobil data. 4G eller LTE introducerades runt 2010 och gav bra datatjänster över stora ytor.

– När nu 5G kommer så är det först och främst mer av allt som funnits tidigare, fast bättre. Utöver detta brukar man prata om att 5G skapar möjligheter för en stor mängd nya spännande tillämpningar som IoT, sakernas internet, industriella tillämpningar, självkörande bilar etc, etc. Det är främst inom detta område som mycket av diskussionerna om 5G just nu pågår, hur mobiltekniken går från att vara personcentrerad till att användas av maskiner och apparater i större utsträckning.

Hur ser du på 5G utbyggnaden i Sverige 2020?
 – Just nu ser vi hur 5G tjänster lanseras i olika länder över hela världen och jag tror att 2020-2021 kommer vara de stora åren för introduktion och lansering av 5G både i Sverige, EU och globalt.

– I detta sammanhang är det viktigt att prata lite om vad 5G är, ur ett perspektiv är det ett nytt sätt att se på näten. Ur ett annat är det nya frekvensband. Ur ett tredje är det en ny teknik för radiogränssnitt som kallas för NR (New Radio), ett nytt sätt att skicka radiovågorna genom luften. Ofta fokuserar vi på dimensionen ”nya frekvensband”. 

– Jag tror att 5G kommer lanseras under 2020 i Sverige i ett flertal frekvensområden, men relativt begränsat i täckning.

Hur ser utvecklingen ut på lång sikt?
– Ur ett sätt att se det så är 5G en evolution, resultatet av en lång utvecklingskedja där tekniker och sätt att hantera radio- och nättekniken utvecklas, ersätter varandra och blir bättre, smartare, effektivare etcetera. Så ut det perspek­tivet kommer utvecklingen bara att gå framåt. Vi kommer snart börja prata om 6G, det har faktiskt redan börjat och kommer sannolikt att lanseras runt 2030 om man ska lära av historien. Vi kommer att inse att vi bara är i början av digitaliseringen, där beroendet av att nät och tjänster är tillförlitliga, säkra och tillgängliga bra kommer att öka. 

– Utfasningen av gamla tekniker som 3G och 2G kommer att bli en fråga. Inom ett par år kommer vi inte prata så mycket om 5G som en egen teknik, lika lite som vi i dag pratar om 4G. Vi pratar i dag mer om täckning och till­gänglighet, säkerhet och integritet än om enskilda tekniker.

Vilka frekvenser kommer användas för 5G och hur kommer detta fördelas?
– De frekvensområden man oftast pratar om för 5G är de som vi från RSPG har pekat ut. Det vill säga 700 MHz, 3.5 GHz och 26 GHz. Dessa omfattas även av beslut från EU om att 700 MHz ska tilldelas före halvårsskiftet 2020 och 3.5 samt 26 GHz ska tilldelas före utgången av 2020. 

– Men det är också viktigt att säga att alla band som i dag används för mobila tjänster också kan användas för 5G, alltså 800 och 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz och 2.6 GHz. Detta är något man pratar mindre om i dag men som jag tror kommer bli minst lika viktigt över tid.

Finns det någon skillnad på landsbygd och tätort gällande frekvenser?
– Enkelt uttryckt kan man säga att låga frekvenser (700, 800 och 900 MHz) i detta sammanhang har egenskaper som gör att de når ganska långt men är begränsade i mängd och kapacitet. Högre band (1.8, 2.1, 2.6 och 3.5 GHz) når inte lika långt men har betydligt bättre kapacitet. De höga banden är sällan utbyggda i glesare delar av landet.  

Vilka är de största utmaningarna för utbyggnad av 5G?
– I dagsläget finns det ett antal utmaningar för utbygg­naden av 5G. En av dessa är cybersäkerhetsfrågorna som diskuteras mycket just nu. En annan fråga är tillgången på radiospektrum, att faktiskt tillgängliggöra tillräckligt mycket spektrum. Utöver det finns det frågetecken när det gäller efterfrågan från industrivertikaler och efter­frågan i höga band generellt. Fokus är mycket på 3.5 GHz just nu. En annan utmaning är att för att rulla ut 5G behöver operatörerna göra avsevärda investeringar i infrastruktur och nät.

Vad är din hjärtefråga?
– För mig ligger det internationella samarbetet mig nära hjärtat. Arbetet inom EU och på global nivå gör att vi tillsammans finner lösningar som gör det bättre för alla. Man kan lära bara genom att lyssna och läsa, men genom att prata och integrera internationellt kan vi göra något bra på riktigt. EU är en viktig spelplan där vi med gemensamma krafter kan lösa svåra frågor.

 Vilka länder ligger före Sverige vad gäller 5G?
– Alltid en svår fråga att svar på. Just i dag så vill jag nämna Storbritannien där alla operatörer nu har lanserat 5G. Vidare vill jag nämna Schweiz där utbyggnaden tagit fart. Ytterligare bör nämnas Italien och Finland som varit snabba ut med tillstånd för att möjliggöra 5G.

Vilka framtidsfrågor fokuserar ni på just nu?
– I korthet lägger vi fokus på tre frågor: Vad kommer efter 5G? Hur kan vi använda radiospektrum smartare för att få det att räcka till bättre? Hur kan vi ta oss an klimatfrågan inom vårt område? Digitaliseringen är en möjliggörare men också en del av problemet.

PTS
Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet under Infrastrukturdepartementet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio. PTS
vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS leds av en styrelse som tillsätts av regeringen.
Läs mer: www.pts.se 

RSPG
Radio Spectrum Policy Group, RSPG, är ett forum för medlems­staterna i EU att diskutera policy­relaterade spektrumfrågor. Gruppen är rådgivande till EU-kommissionen, EU parlamentet och Rådet och ger råd främst i formen av yttranden (”opini­ons”). Policygruppen består av representanter från medlemsstaterna och från EU-kommissionen. Representanter från EES-länderna, kandidat­länderna, EU-parlamentet, CEPT och ETSI deltar som observatörer.
Läs mer: https://rspg-spectrum.eu/