Berätta om den nya investeringen från LKAB som har avsikten att leda till en klimatmässigt hållbar industri år 2045.
– LKAB har valt att ställa om från pelletsproduktion till koldioxidfri järnsvamp. Det första järnsvampverket i Vitåfors ska vara i drift 2029 och ytterligare två produktionsanläggningar ska byggas fram till 2038.

– Det är en historisk stor investering där LKAB, utöver det man normalt investerar varje år, kommer att satsa mellan 10 och 20 miljarder årligen under 20 års tid. Totalt investerar de 400 miljarder.

Vad betyder LKAB:s satsning för Gällivares näringsliv?
– Enormt mycket, såklart. I första hand innebär investeringen en trygg­het och en långsiktighet. 2018 diskuterades det kring om järnmalmen höll på att ta slut i marken. Det gjorde att få vågade göra nya investeringar. Det här beskedet ger närings­livet ny luft under ving­arna. Just det faktum att det är en så långtgående plan som sträcker sig över så många år har stor betydelse. Nu vågar man investera.

– I det stora hela innebär detta för Gällivare att vi genom LKAB:s aviserade satsning på järnsvampverk tar täten i omställningen mot fossilfri järnproduktion vilket kommer att ge ett enormt uppsving för hela näringslivet.

Vilka nya branscher ser du kan etableras i samband med LKAB:s satsning?
– Det öppnar flera möjligheter för Gällivare att bredda näringslivet med helt nya branscher. Bland annat undersöker vi hur vi kan ta hand om de stora mängder spillvärme som skapas i samband med järnsvamp-processen. Ett alternativ är att använda den som fjärr­värme. En annan möjlighet är att ta tillvara spillvärmen i storskalig livsmedelsproduktion, genom att exempelvis värma upp växthus. När vattnet sedan tappat i temperatur från de 90 grader som det har från början, kan det ledas vidare och användas i bassänger för landsbaserad fiskodling.

– Vätgas är en annan biprodukt som fås av processen med järn­svamp. Den produkten är attraktiv inom produktionen av bränsle­celler och har en roll att spela när man tittar på drivmedel för fossilfria transporter och färdmedel. Där finns det möjlighet att utveckla branschen.

– Alla typer av elinstallationer och elektriska jobb kommer att öka i samband med etableringen av de nya verken. För att de ska kunna drivas behövs enorma mängder grön el, så allt från rena eljobb till upp­drag inom andra elintensiva branscher ser vi kommer att öka.

Kommer detta att innebära nya arbetstillfällen?
– LKAB själva menar att deras egna investeringar kommer att skapa uppemot 3 000 nya jobb vid om- och tillbyggnation av anläggningar under mer än 20 år, vid sidan av de personer de kommer att anställa själva när de expanderar verksamheten.

– Redan 2021 kommer de behöva anställa ett hundratal inom teknikutveckling, ökad prospektering och projektering. Den stora ökningen kommer att komma efter år 2026, då de nya järnsvamp­anläggningarna i Gällivare byggs.

Vilka utmaningar ser ni med investeringen?
– Vi har en stor utmaning vad gäller kompetens. Dels handlar det om att kompetensutveckla befintliga företag men även att hitta ny kompetens för att tillgodose det ökande behov­et av personal. Kompetensförsörjningen är en av nyckelfrågorna för oss att arbeta med och något vi kommer att inleda omgående. Vi ser det också som viktigt att etablera universitets­campus i Gällivare för forskning och utveckling av de nya tekniker som ska användas.

Vad gör ni från Gällivare Näringslivs sida för att underlätta tillväxten?
– Vi har en tydlig strategi där steg nummer ett är att förstå behovet som finns. Därför har vi hela tiden en bred dialog med näringslivet, näringsidkare och utbildningssamordnare för att kartlägga situatio­nen och behoven.

– Vi tittar även på att anpassa utbildningsmöjligheterna på orten, både på gymnasienivå men även inom högskola. Kanske behöver vi utforma utbildningar som hjälper till att utbilda framtidens arbetskraft inom just de områden där det finns behov i Gällivare.

– Sedan handlar det om att berätta om allt fantastiskt som finns här, så att folk vill flytta hit. Att förmedla fördelarna med att ha förskola, jobb och hem tio minuter ifrån varandra och leva med närheten till naturen.

– Även kommunen jobbar med att planera för bostäder och skolplatser. Visionen och målet är att inom några år växa från cirka 17 500 invånare till 20 000, och då måste vi förbereda för det.

Hur hjälper Gällivare Näringsliv de företag som redan finns på plats?
– Vi har fortsatt att hjälpa våra företag att bli allt mer hållbara, i samma anda som de nya järnsvampverken som byggs. LKAB:s investeringsplan visar att hållbarhet är lönsamt och genom Kunskapscentrum för hållbarhet, som vi precis etablerat, kan vi nu hjälpa det lokala näringslivet med omställningen så att de kan vara en del av den gigantiska satsningen. Genom det initiativet ska vi inspirera, informera och utbilda, så att alla företag kan vara med på resan. Vad är ett hållbart företag? Vad kan vi göra för att bli bättre? Vi har en tydlig agenda där vi fram till 2030 har mål som ska vara uppnådda inom både miljö och social hållbarhet, men framför allt tydliga aktiviteter längst vägen för att uppnå målen.

Hur ser du på framtiden?
– Positivt. Det känns fantastiskt roligt att få vara med om den här resan. Den här resan gör vi tillsammans och vi ser en ljus framtid med tillväxt, innovation och massor av nya möjligheter.

Gällivare Näringsliv AB
Gällivare Näringsliv ägs av Företagarna Gällivare, Gällivare Kommun och LKAB. Deras uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. Sex anställda jobbar med att stötta företagen på orten. Viktiga fokusområden är hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörj­ning, där syftet är att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv.