Nämn några aktuella frågor ni jobbar med just nu!
– Det har varit en annorlunda tid på många sätt, i spåren av pandemin. För alla, även våra medlemsföretag. Nu ser vi ljuset i tunneln och det innebär att när allt tar ordentlig fart igen behöver branschen vara redo. Vi jobbar med att göra undersökningar kring utvecklingen och informera branschen om att de behöver förbereda sig på bästa sätt för att stå klara på startlinjen när det växlar upp och samhället förändras. Forskning visar att det kommer bli allt vanligare med hemmakontor, folk bosätter sig längre bort från arbetsplatsen för att jobba mer på distans och själva arbetsplats­erna genomgår en transformation just nu. För vår bransch innebär det stor möjlighet till ökad försäljning som vi måste kunna hantera och ta tag i.

  Vi för även mycket dialog på både EU-nivå och i Sverige med politiker om att belysning ska vara en del av de åtgärdskrav som ställs på fastig­hetsägare som ser över sin klimatpåverkan och ställer om till en mer hållbar verksamhet. Det finns enorma energi­besparingar att göra på att byta ut gammal belysning mot modern. 20 procent av världens energi­konsumtion går till belysning och med mer energieffektiva val kan den siffran minska till hälften. Det innebär att 10 procent av världens energiförbrukning i dag slösas bort genom föråldrade belysnings­lösningar. Det motsvarar 2000 TWh, tre gånger mer än all vindkraft som produceras i världen årligen.

Era medlemmar ska främja en sund utveckling inom branschen. På vilket sätt?
– Att vara medlem hos oss är en enorm kvalitetsstämpel. Vi ställer hårda krav på våra medlemsföretag och vi är stolta över alla våra medlemmar. De arbetar aktivt med återvinning, har alla certifieringar och när det gäller utvecklingen så ligger de alla i framkant. De vidareutbildar sig och tar del av ny kunskap samt ser till att vara ärliga i sin kommunikation och informerar sina kunder om det senaste och bästa alternativet för just deras projekt. 

På vilket sätt har branschen utvecklats de senaste åren, ser ni?
– Den stora revolutionen i branschen kom med LED-belysningen. I början var tekniken inte så förfinad, men sedan dess har utveck­lingen gått framåt. I dag ser vi tydligt hur smarta lösningar och belysningsstyrning förfinas allt mer. 

– Det börjar så sakta även etableras en medvetenhet om belysningens påverkan på människors välmående. Det är egentligen ingen nyhet, men i mitt tycke har det tagit väldigt lång tid innan begrepp som “ljusföroreningar” och “ljusdesign” på allvar har börjat diskuteras. Nu ser vi att slutkonsumenten börjar bli allt mer medveten om begreppen och också börjar ställa krav.

Vad tror du blir nästa stora innovation inom belysningsbranschen?
– Jag tror att belysningsstyrning kommer att fortsätta utvecklas och förfinas. Man börjar prata allt mer om ljusloopar, där det konstgjorda ljuset anpassar sig till det naturliga. Exempelvis Kiruna har i sin planering av den nya staden som nu byggs sett till att anpassa sin gatubelysning på detta sätt. Där dämp­as utomhusbelysningen i förhållande till norrskenet, för att gatljuset inte ska förstöra upplevelsen. 

Vilka utmaningar väntar runt hörnet?
– I takt med att medvetenheten kring belysning ökar hos slutkonsumenten, ökar också kraven på elinstallatörerna och de som installerar belysning. Den affärsmodell som funnits länge i branschen, där installatören tjänar mest på produktmarginaler och inte på utfört jobb, behöver förändras.

– Återbruk börjar diskuteras allt mer i brans­ch­en, där utbytt belysningslösning inte kasseras utan istället återanvänds. Här finns det många frågor; vem ansvarar för garantier när något installeras på nytt eller när ingrepp görs på systemet? Hur ska det återbrukade materialet hanteras innan det installeras på nytt? Vilka krav ställs på åter­brukaren rent juridiskt?

Hur tänker ni att utmaningarna ska hanteras?
– Elinstallatörer behöver utbilda sig, skaffa kunskap om ljus och dess påverkan på männi­skor, utöver sin elkunskap. Vi får ofta samtal från exempelvis kommuner som vill ha råd kring hur de ska tänka i planeringen av belysning. Här finns ett behov hos kunderna som branschen behöver möta. Vi jobbar med att sprida kunskap och öka kompetensen inom detta i branschen. Som en del av detta har vi skapat ”Ljusskolan”, en filmserie där vi i sju delar går igenom bra begrepp och fakta som är viktig att kunna. Den kommer att publiceras på vår hemsida och på vår Youtube-kanal.

– Vi behöver också förbättra vår information ut till slutkonsument. De behöver förstå att en belysningslösning är något som ska prioriteras lika högt som allt annat. Ofta hamnar belysningen sist på listan i bygg- eller renoveringsprojekt, vilket gör att det blir den posten man ekonomiskt sparar in på. Rätt belysningslösning påverkar vårt mående och vår energi positivt och den ska förhoppningsvis sitta på plats i många år framöver. Därför bör belysningen ses som minst lika viktig som något annat. 

Hur kan elinstallatörer förbereda sig inför framtiden?
– Utöver att själva bygga på sin kunskap och vidareutbilda sig, så är ett tips att hitta ett samarbete med någon ljusdesigner. De besitter all den kunskap som kommer att behövas i framtiden och tillsammans så skapar ni ett erbjudande som blir konkurrens­kraftigt i framtidens belysningsbransch.

Vilka är dina bästa rekommendationer till elinstallatörer i branschen?
– Utbilda dig. Ta del av vår kurs “Ljusskolan”. Hör av dig till oss om du behöver hjälp att hitta rätt, vi hjälper gärna till att hitta rätt utbildning eller kurs för dig.

– Knyt nya kontakter inom ljusdesign. Hitta ett samarbete med en ljusdesigner. Hör dig för hos tillverkarna. De har stor kompetens inom området och brukar ha ljusdesigners i sina arbetslag. Alldeles säkert går det att få till ett samarbete. Använd deras kunskap.

– Se till att rekommendera den bästa lösningen för dina kunder ur ett belysningsperspektiv, inte utifrån det du har störst marginaler på. Det kommer att löna sig i långa loppet och kommer vara det som efterfrågas av slutkunden på sikt.

BELYSNINGSBRANSCHEN
Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. De har som mål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön. Inom föreningen finns tre huvud­­kommitéer; Hållbarhet, Marknad och Teknik. Inom varje kommitté finns specifika arbetsgrupper, exempelvis inom byggvarudeklarering, mässor, belysningsstyrning, smart city och cirkulär ekonomi.
Medlemmarna hos Belysningsbranschen är väletablerade leverantörer av belysning för den offentliga miljön, både inne och ute. Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel för företaget. Bland de 51 medlemsföretagen kan nämnas Cebe Belysning, Hide a Light, Defa och Westal.