Vilken roll har ni?
– Sveriges Åkeriföretag bevakar åkerinäringens intressen, omvärldsanalyserar och stödjer våra medlemmars behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vårt mål är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.

Vilka är era hjärtefrågor?
– Givetvis att våra medlemsföretag kan ha en god och hållbar lön­samhet i en konkurrenssituation som är sund och rättvis. Ska vi lyfta mer specifika frågor är det bland annat ny teknik, exempelvis längre och tyngre fordon, drivmedel, digitalisering, automatiserade fordon, framtidsbransch etcetera som dominerar.

– Vi jobbar även mycket med frågor kring affärsutveckling. Det kan vara genom våra utbildningar, seminarier eller informationstillfällen. Vi ger även råd och stöd till våra medlemmar inom områden som transportekonomi, affärsmodeller, avtalskunskap, konkurrenskraft, kalkylering och liknande. 

– Ett annat område som ofta dyker upp är frågor inom hållbarhet. Det kan handla om FairTransport, kompetensförsörjningen, kontroller, trafiksäkerhet, färdplaner eller omställningen till fossilfrihet.

 Hur har Corona påverkat er bransch?
– Det beror givetvis vilken del av branschen du frågar. Vi har sedan Coronakrisens början frågat våra medlemsföretag hur det går och den senaste enkäten genomfördes alldeles nyligen. Sammanfatt­ningsvis och som helhet har vår del av transportnäringen klarat sig förhållandevis väl, vilket också understrukit hur beroende vi är av godstransporter på lastbil och att utan oss stannar Sverige.

– För landets åkeriföretag som helhet är lägesbilden mycket lik den som var den 24 juni. Drygt 55 procent av företagen har oförändrad orderingång, knappt 7 procent har mer att göra än normalt, medan resterande har en minskad efterfrågan på transporter.

– På frågan om man tror sig behöva säga upp personal till följd av pandemin är tilltron till framtiden stor. Enbart 5 procent tror sig behöva säga upp personal. Det finns dock en något större osäkerhet i storstadslänen.

Hur har Corona påverkat i stort?
– Det har skapat en ytterligare medvetenhet om samhällets ber­o­ende av fungerande lastbilstransporter och att snabbare politiska beslut är möjliga.

Hur ser ni på det kommande året i och med pandemin?
– Företagen upplever en hög grad av osäkerhet om den fortsatt utvecklingen. Corona har med all tydlighet visat att branschen är samhällskritisk, vilket också myndigheten för samhällsskydd och beredskap uttalat, och är nödvändig för en fungerande samhälls­apparat. Godset måste fram oavsett vad det innehåller.

– Viktigt är att de stödpaket som regeringen tar fram träffar rätt och ger effekt samt att politiken är lyhörd för branschens behov av ytterligare tillfälliga lättnader för att transporterna så smidigt som möjligt ska kunna fortlöpa.

– I övrigt är det viktigt att förarna håller sig och hålls friska så att det livsviktiga godset kan komma fram.

Hur bemöter ni de utmaningar ni står inför?
– Gällande hållbara och sunda affärer jobbar vi med det genom vårt i princip världsunika CSR initiativ ”Fair Transport” för tunga lastbils­transporter på väg. Här går Elektroskandia som transportköpare föredömligt före genom att i huvudsak anlita Fair Transport företag. Syftet är att stödja Sveriges åkeriföretagare till mer hållbara affärer och att göra det lättare för transportköpare att göra rätt.

– När det gäller kompetensförsörjningen, där det bedöms att ytter­ligare 50 000 förare behövs under de närmaste 10 åren, har vi skapat den Kristallvinnande tv-serien Svenska truckers. Syftet med serien är att förändra bilden av branschen och att attrahera fler till transport­utbildningarna. Attityden till branschen är på väg att förändras till det bättre och transportutbildningarna är fulla med sökande, inte minst kvinnor där vissa utbildningar har 50 procent kvinnliga sökande.

Hur mår åkeribranschen i stort?
– Sammanfattningsvis så ger årets nyckeltalsrapport intrycket av att 2019 var ett vanligt mellanår, där medlemsföretagen naturligtvis var helt ovetande om hur det innevarande året skulle komma att bli. Det kanske förklarar varför relativt stora belopp investerades och att beställningar av nya fordon löpte på under hela året. Inget segment står still, några går ner något, medan andra går upp. Trots allt ger den en bild av ett företagande som parerar svängningar och att de samhällsviktiga transporterna kan fortsätta.

Vilka förändringar behöver ske för att er bransch ska kunna utvecklas?
– Tydligare vägledning och beslut som påverkar produktionen av och tillgången på drivmedel. Att transportutbildningar inte läggs ner utan snarare blir fler. Att vi får ännu längre och tyngre fordon som är en lågt hängande frukt till fossil­frihet. Att vägkontrollerna av tunga fordon, både av svenska och utländska, blir något värt namnet så att seriösa, trafiksäkra och hållbara åkerier får ett försprång istället för tvärtom.

Hur har den allt mer ökande e-handeln påverkat er bransch?
– Hemleveranser med mindre fordon ökar mycket, vilket i sin tur skapar nya utmaningar gällande trängsel och effektivitet. Men ökad e-handel och hemleveranser från butiker har sannolikt också varit bra för att minska smittspridningen. Nyttorna för framtiden är att kedjan inom logistiken förlängs ända till hemmen vilket skapar möjligheter till bättre planering och fordonsanpassning.

Hur jobbar ni för att uppnå regeringens upp­satta mål om ett fossilfritt samhälle?
– Vi har som en av de första branscherna tagit fram en färdplan för åkerinäringen för fossilfrihet som går att ladda ner på vår hemsida. Vi jobbar som tidigare nämnt också med Fair Transport som skall främja mer hållbara transporter. Vi anser att ännu längre och tyngre fordon är en del av lösningen, Finland är ett lysande exempel i frågan.

– Det krävs ett samspel mellan beslutfattare, företagen, tillverkare, utförare, beställare och varuägare för att nå framgång. Vi agerar experter, vi samverkar med många parter, vi anordnar seminarier och utbildningar och vi lobbar samt opinionsbildar.

Skulle ni kunna göra mer?
– Som branschorganisation tycker jag inte att vi kan göra mer men däremot kan vi göra bättre. Vår styrka ligger i storleken, kompetensen och att vi orkar hålla i – minst 103 år till. Vi skapades 1917, vilket är 103 år i år.

Hur har branschen utvecklats de senaste tio åren?
– Massvis. Effektivare fordon och förare. Digitaliseringen kräver ständiga investeringar och omställningar i branschen. Krav på CO2 reduktion som kräver nya lösningar och andra drivmedel. Tuffare konkurrens kräver en högre affärsmässighet i åkerierna och en god samverkan med kund.

 Hur ser ni på framtiden?
– Ljust. Vi är en framtidsbransch som växer, ger jobb och som är en stor del av lösningen till fossilfrihet genom nya drivmedel, ny teknik, effektivare fordon och smartare logistiklösningar. En häftig bransch, kort och gott!

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
Sveriges Åkeriföretag är en branschorganisation för Sveriges åkeriföretagare, i huvudsak tung yrkesmässig lastbilstrafik på väg. De samlar 5.300 medlemsföretag med 36 000 fordon. De samarbetar med åkerinäringens bransch­organisationer i andra länder och bevakar tillsammans internationella frågor. Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har de bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. De är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.