Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab, samt
Andreas Finnstedt, affärsområdeschef för Digital Energy, Schneider Electric

Vad är KTH Live-In Lab?
Jonas: – KTH Live-In Lab är en plattform för samverkan mellan industri och akademi som möjliggör tester av tjänster, produkter och metoder i verkliga byggnader. Vi kan göra fullskaliga tester omfattande allt från byggnad och installation till boende, användare och förvaltningsorganisation. I testerna utvärderas inte bara produkten eller tjänsten i sig, utan även hur respektive del bidrar till byggnadens prestanda som helhet. 

J: – KTH Live-In Lab består av en flexibel test­infrastruktur som gör det möjligt att bedriva ämnesövergripande forskning och utveckling. I dagsläget har vi tre så kallade testbäddar: Testbed KTH som består av ett flexibelt antal lägenheter fördelade på 120 kvadratmeter, ett projektkontor och en källare för alla nödvändiga installationer, Testbed EM som består av 305 studentlägenheter samt Testbädd AH som är undervisningshuset på KTH Campus Valhalla­vägen, där även de andra två är placerade.

J: – Det är även en databas för insamling, lagring och tillhandahållande av all data som vi får från tester och projekt.

Vad är syftet med verksamheten?
J: – Syftet är att förkorta ledtiderna från forsk­ningsresultat till introduktion på marknaden och snabbare möjliggöra smarta och hållbara byggnader. Så kallade ”Living Labs”, där man tittar närmare på interaktionen mellan människa och teknik, ökar internationellt. KTH Live-In Lab skiljer sig dock åt från de traditionella genom att vi fokuserar på de som utvecklar och designar framtidens boenden, tekniker, system och teorier, det vill säga företag, organisatio­ner, forskare och innovatörer. Men självklart är de boende en jätteviktig del och helt avgörande för att säkerställa att de tester vi utför även går att applicera på verkligheten.

Vilka är med och driver det?
J: – Vi har i dagsläget ett tjugotal forskare och 71 industriparter som aktivt medverkar i 18 pågående projekt.

J: – Ett av de pågående projekten är ”KTH BigDataBase and Enabling Data Sharing”
med syfte att skapa en databas där forskargrupper, lärare och industripartners kan hämta information, vilket saknas i dag. BigDataBase kommer även tillhandahålla sakkunskap om hur datan har genererats, vilket ökar validiteten för framtagna forsk­ningsresultat. Andra pågående projekt är ”Kostnads- och energieffektiva styrsystem för byggnader”, ”Förbättrad borrhålstekno­logi för utveckling av bergvärmesystem” samt ”Effektiv köksventilation med energi­återvinning”.

Var ligger fokus i projekten?
J: – KTH Live-In Lab är till för alla olika as­pek­ter. För innovatörer och produktleve­rantörer att testa system, för entreprenörer som kan undersöka hur man installerar system, för driftpersonal som kan undersöka och utveckla hur ny teknik skall användas och driftas över tid samt för användarna kring den dagliga användningen. 

Har ni kommit fram till några slutsatser?
J: – De projekt som genomförs i KTH Live-In Lab syftar till att matcha utmaningar och behov i samhället och bygg­branschen med innovationer och ny teknik. Några av resultaten från tidigare projekt har nu börjat integreras i verkliga byggprojekt. Bland annat testade ett projekt hur luftburna allergen från pälsdjur kan minimeras i inomhusmiljöer och ett annat undersökte vilka faktorer som påverkar boendes miljörela­terade beslut och beteenden, bland annat om byggnadens egenskaper spelar in. 

Vad är Schneider Electrics roll i Live-In Lab?
Andreas: – Schneider Electric kommer sedan centrumbildningens start under tre års tid investera i forskning och utveckling på KTH Live-In Lab bland annat genom rådgivning, tjänster och teknologi.

Vilka typer av produkter och lösningar bidrar Schneider Electric med?
A: – Hittills har vi bland annat installerat smarta hem-lösningar, passagesystem, elbilsladdare och IoT-plattformen Eco­Struxure™ Buildings Operation som är öppen, säker och skalbar. Alla installationer övervakas, optimeras och kan påverkas av både fastighetsägare, partners och de boende i Live-In Lab.

Har ni upptäckt något som överraskat er?
J: – Det som överraskat mig är svårigheten att sy ihop alla olika system och dra nytta av de olika systemens funktioner för generell optimering. Det är fortfarande alldeles för komplicerat att styra byggnader. Det behöver bli lättnavigerat även för användarna, annars kan vi inte nå den fulla potentialen med all ny teknik. För att hantera dessa problem så syr vi nu, tillsammans med bland andra Schneider Electric, ihop olika system som tidigare inte samverkat och möjliggör pålitliga och användarvänliga system och tjänster. En stor del i detta är också hur företag är organiserade. Hante­ring och delning av data är än så länge inte en huvuduppgift för fastighetsägare, och därmed är det svårt att möjliggöra alla tjänster som kan bidra till smarta och hållbara byggnader.

Vad hoppas ni att Live-In Lab kommer att bidra med?
J: – Vårt mål är att påskynda transforma­­tio­nen från energislukande kuber till tjänste­producerande hem, som förhoppningsvis kan bidra positivt till klimatet istället för att belasta naturen både vid produktion och drift.

A: – För Schneider Electrics del är syftet att bidra till forskning och utveckling med målsättningen att accelerera innovationstakten i byggnader med hjälp av vår öppna, säkra och skalbara plattform EcoStruxure.

Vad är roligast med Live-In Lab?
J: – Absolut dialogen med så många intressanta och hängivna människor. Lära sig nytt, och att få möjligheten att samman­ställa många till synes små saker till en större helhet. Genom KTH Live-In Lab har projektpartners och forskare möjlighet att påverka samhället i en positiv riktning, vi kan med gemensam röst tala högre, fler lyss­nar, och förändring kan snabbas på.

Hur kommer resultaten att påverka framtidens elinstallation?
A: – Effektiviserade installationsmetoder är väl det som direkt ploppar upp i mitt huvud. Exempelvis den distribuerade installationsmetoden som inte bara spar kabellängder, den spar även tid och tar inte dyrbart utrymme i el-nischer i anspråk. Även färdigkontakterat kablage bidrar till färre misstag vid inkoppling vilket ger kort­are tider fram till driftstart och höjd kvalitet i slutändan.

Kommer morgondagens lösningar bli mer komplexa att installera?
A: – Marknadens nuvarande lösningar är i många fall mer teknologiskt komplexa, skulle jag säga. På Schneider Electric utvecklar vi teknologi och metoder med användarvänliga gränssnitt som minskar komplexiteten för användaren då detta är något som efterfrågats av branschen. Dessa testas nu i full skala bland annat på KTH Live-In Lab.

KTH LIVE-IN LAB
KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. De multipla testbäddarna kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i ett verkligt system. KTH Live-in Lab etablerades under 2016 med hjälp av en donation från Einar Mattsson samt bidrag från VINNOVA. KTH Live-In Lab är sedan 2019 en centrumbildning där KTH samverkar med Einar Mattsson, Schneider Electric och Akademiska Hus.
Läs mer på https://www.liveinlab.kth.se