Vilka är Ertek?
– Vi skapar tekniskt innovativa lösningar inom fastighetsautomation och är ett leve­rantörsoberoende teknikföretag som arbetar med öppna standardiserade system. Jag och mina projektledare leder projekten och våra kompetenta tekniker knyter ihop tekniken. Vi är totalt 10 personer som er­bjuder hjälp i alla led, från projektering och projektledning till programmering, drift­sättning och avprovning samt service och förädling i nya och befintliga anläggningar.

– Med våra tekniska lösningar får fastighets­ägare en kostnadseffektiv och lättskött fastighet med nöjda användare i slutändan. Till skillnad från en leveran­törsberoende lösning så ger vi dem en öppen framtidssäkrad standardiserad teknisk lösning som kan konkurrens­utsättas i alla led.

Vilken är er “typiska” kund?
– Vår typkund är en fastighetsägare som har en anläggning som ska byggas, byggas om och förädlas eller servas där vi bistår med teknisk kunskap gällande tekniska lösningar för att ge kunden en optimal lösning. 

– Vi vill att konsulter inom el, VVS och ventilation kontaktar ERTEK när de behöver hjälp med sammanhängande automations­lösningar. Även fastighetsägare som har automationsbekymmer ska se oss som sitt första alternativ. 

Vad innebär ”fastighetsautomation”?
– Om man automatiserar så får man en bättre komfort och minskad energianvänd­ning, till exempel i ett rum som inte används. Skiner solen kan man låta det bli lite varmare i rummet och sedan starta kylan först när det blir närvaro i rummet. Har systemet kontroll på när du är på plats, kan lampor tändas av systemet men lämnar du rummet ska det släckas. Låter man användarna styra det själv så glömmer de att släcka efter sig eller rummet kyls hela tiden. Görs det automatiskt och tekniken får sköta det så blir det inte bortglömt. 

– Genom att sedan använda den data som genereras från systemet kan smarta optimeringar hittas, som att planera in städning när det är få kunder i butiken.

– Konkret innebär det lägre energiförbruk­ning och driftskostnad, vilket ger ett större utrymme i budgeten för hyresintäkterna. Även miljötänk och hyresgästomsorg gör fastigheten attraktiv och ökar värdet på fastigheten. 

Vilka fördelar finns det?
– Fastighetsägaren spar energi och perso­nal, men man bidrar även till en bättre värld och miljö då du kan anpassa temperatur och belysning efter hur lokalerna används. 

Vilka är nackdelarna?
– Det ställer en del krav på fastighetsägare och hur de ska hantera programmeringsfiler, för ett säkert underhåll.

Vad är en öppen teknisk lösning och varför ska man välja det?
– En öppen lösning innebär att allt är utbytbart och kan konkurrensutsättas, alltså enkelt ersättas av andra produkter och ändå ha samma standard. Du är som användare inte låst i ett system till en leverantör. Till och med vi, Ertek, kan bytas ut om det skulle vara önskvärt, vilket vi förhoppningsvis inte ska behöva göras, haha.

Vad är det vanligaste som kunderna efterfrågar?
– En bra lösning. Ofta vet inte kunden vad de behöver, hen har bara ett problem. Det kan handla om att det förbrukas mycket energi eller att det är personalkrävande att sköta fastigheten. En stor del av vårt jobb handlar om att sätta oss in i kundens behov och sedan skapa en lösning utifrån det. 

– Ertek har tidigare mestadels arbetat som underentreprenör till el- eller VVS-installa­törer där vi hjälpt till med programmering, driftsättning och avprovning av anlägg­ningar, vilket vi fortfarande gör. Efter att ha positionerar om företaget och vridit vårt fokus närmare slutkunden så börjar vi nu få allt fler frågor om och uppdrag gällande projekte­ring och framtagning av lösningar i tidigare skede än redan färdigkonstru­erade projekt. Vi är nu ett företag med bred kompetens där våra medarbetare erbjuder ytterligare kvalifikationer utöver det förväntade, såsom ledarskap, kommunikation, ekonomi och marknadsföring. Jag har byggt en organisation med projektledare som tar hand om kunden och tekniker med rätt kompetens för att lösa uppgiften kunden vill ha. 

Hur har utvecklingen inom er bransch varit de senaste fem åren?
– Det är en positiv utveckling med nya BBR-regler och miljökrav, så det skapas stora möjligheter för besparingar och kontroll. 

Vilken är den senaste innovationen inom fastighetsautomation?
– Man arbetar med att utveckla system som själva vet hur fastigheterna beter sig. Då kan man dra nytta av olika system i sekvens, till exempel solskydd och kyla eller om temperaturen förändras så kan systemet känna av när det ska gasa eller bromsa energin för optimal komfort och energiförbrukning. 

Hur ser trenden ut inom fastighetsauto­mation?
– Fler och fler fastighetsägare kommer att eftersträva attraktiva energieffektiva hus med en så låg driftskostnad som möjligt. Detta för att minska vakansgrader, minska kostnader och maximera värdet på fastigheterna. 

Hur ser kompetensbehovet ut för er?
– Ertek är en erkänd arbetsplats, ledande inom teknikområdet. Varje individ får vara med och skapa samt driva utvecklingen av företaget framåt. Med ett starkt varumärke och nätverk ska vi locka till oss nya med­arbetare i framtiden och även behålla våra befintliga genom att låta dessa vara med och skapa sin egen arbetsdag. Behovet är komplext, den ultimata ”Ertek:aren” har teknisk kunskap i flera områden inom fastig­het såsom VVS, el och fastighets­teknik. Utöver detta behövs, beroende på roll i företaget, icke-teknisk kunskap så som projekteringsledare eller projektledare med kvalifikationer som ledarskap, kommunikation, ekonomi och marknadsföring.

Vilka utmaningar har er bransch haft den senaste tiden?
– Under pandemiåret har vår del av branschen utmanats i att fastigheter och anläggningar varit obemannade eftersom fler har jobbat hemifrån vilket har lett till att företag börjat se över sina behov av bland annat kontorsytor. Det har i sin tur startat upp en förändringskarusell som jag tror kommer utrönas i att det kommer bli fler mindre kontor där fastighetsägare måste ha möjligheter att förändra sina lokaler efter efterfrågan. Där kommer vi in och hjälper våra kunder med den förändringen, vilket det har blivit mer av det den senaste tiden. 

Hur ser du på framtiden?
– Jag ser ljust på framtiden för Ertek, vi kommer gå stärkta ur den tid vi nu lever i. Alla behöver ställa om. Även vi kommer att göra det och anpassa oss efter våra kunders behov och utmaningar. Med vår unika spetskompetens kommer vi hitta lösningar för fastighetsautomation som kommer vara banbrytande inom vår bransch.
Text: Sara Schröder

ERTEK
Ertek, Erik Teknik Fastig­hets­­automation AB, är ett Uppsala­företag grundat av Erik Andersson 2004. De arbetar med fastighets­automation baserat på öppen standard, framförallt KNX. Några pågående projekt de är involve­rade i är ombygg­naden av Danderyds centrum (före detta Mörby centrum), Uppsala stadshus, Vaksala kyrka, SKR Sveriges kommuner och regioner samt
Scandinavian XPO.