En ökad elkonsumtion, allt starkare hållbarhetsfokus, digitalisering och ett stort kompetensbehov är några av de stora trenderna som lyfts fram i rapporten ”Installationer i en ny värld” från Installatörsföretagen. Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig hos bransch- och arbetsgivarorganisationen, menar att elektrikerna behöver kompetensutveckla sig om de ska fortsätta leverera service i toppklass.

Vad är syftet med er Framtidsrapport?
– Det är den tredje i raden och vi har publicerat en omvärldsbevakning vart tredje år. Syftet är att rapporten ska vara lättillgänglig för branschen och vägleda i vilka trender som finns och hur branschföretagen kan hantera dessa på bästa sätt. Vad innebär trenden för branschen och hur ska jag som företag hantera den? Vi tar även upp om trend­en är tilltagande eller om den är bestående, så aktörer i branschen kan fatta beslut kring om de behöver bemöta utvecklingen eller inte. Vi vill hjälpa våra medlemmar med konkreta tips.

Vilka tre stora trender är tydligast?
– Den första är klimatet och utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Det har nog inte undgått någon att vi måste minska vår klimatpåverkan så fort som möjligt. Det berör alla och påverkar allt på något sätt. För elektriker innebär det bland annat att allt fler uppdrag handlar om energi­omställningen med ökad elektrifiering i samhället. Behovet är stort, den närmaste framtiden behöver vi minst 120 000 laddplatser för elbilar per år och bara förra året installerades 26 500 nya solpanelsinstallationer och det antalet förväntas öka. Det innebär en enorm marknad för elektriker.

– Vi ser även en ökad digitalisering av samhället, där allt fler produkter och lösningar blir digitaliserade. I första hand skapar det ett behov av styrningsmöjlighet, att kunna ladda de digitala produkterna när belastningen på nätet är som minst. Men det skapar även nya arbetssätt, allt från att tidsrapportering sker digitalt till att byggritningar inte längre är fysiska papper utan istället levande dokument i en läsplatta.

– Alla trender hakar i varandra och tillsammans skapar de ett behov av ny kompetens. Utöver den kompetensbrist som redan finns i branschen driver utvecklingen på en ökad brist då nya behov skapas.

Menar du att lösningen är att elektriker ska bredda sin kompetens?
– Nej, inte bredda, däremot skaffa sig spetskompetens och kunna överblicka behovssituationen så det går att plocka in rätt kompetens vid punktinsatser. Att koppla in en ladd­punkt handlar i dag om mer än det rent praktiska. Du behöver även som installatör i dag kunna bland annat beräkna effektbehovet och se till att det blir en uppkopplad styrning av installationen. Kan du inte leverera hela paketet till slutkund så väljs du bort till förmån för någon som kan det.

Råder det förvirring i branschen kring kompetens­utveckling?
– Absolut! Den snabba utvecklingen har skapat en helt ny marknad där ny kompetens efterfrågas. Ingen kan lära sig allting och utvecklingen går väldigt fort, därför är spets­kompetens den enda vägen att gå. För att kunna leverera bra service till slutkund behöver fler samarbeten tillkomma, där flera spetskompetenser kan mötas i ett projekt.

– Den som förstår att elektrikerns jobb i dag handlar om att skapa förutsättningar för sina kunder, där vi blir möjliggörare för hjälpmedel som underlättar kundens vardag, har framtiden för sig. Den digitala utvecklingen går fort och allt som går att kopplas upp kommer att bli uppkopplat. Är du kvar i att jobbet bara handlar om 230 Volt eller 400 Volt, stjärnskruvmejsel och kopplingar som är livsfarliga om du gör fel, så kommer du att hamna på efterkälken.

Hur ser den närmaste framtiden ut för branschen?
– I dagsläget fattas det omkring 30 000 elektriker. Sam­tidigt pågår elektrifieringen av samhället. Det finns oerhört mycket jobb för elektriker framöver och då har vi knappt påbörjat energieffektiviseringen.

– Alla är överens om att energieffektiviseringen är en helt avgörande punkt för att lyckas möta våra klimatmål. Där är kompetensen inom elektrikerbranschen avgörande för att utvecklingen ska kunna ske. Vi ser en historiskt skarp utvecklingskurva inom branschen där det inte längre duger med gårdagens teknik. Det krävs både kvantitet i form av fler elektriker och kvalitet på så sätt att ny teknik behöver hanteras.

Vilka utmaningar ser du runt hörnet?
– Den största utmaningen för branschen är en förståelse för den snabba förändringstakt vi ser. Installatörer kommer att behöva lära sig en större helhet och branschen kan verkligen bidra med samhällsnytta här. Med vår kompetens kan vi minska på samhällets energikonsumtion och bidra med smarta lösningar som är avgörande för att vi ska klara av klimatutmaningen.

– Jag ser det hellre som möjligheter än utmaningar. Framtiden är här och nu. Om vi som kollektiv utnyttjar vår hantverksskicklighet och yrkesstolthet så har vi allt att vinna. Genom att leverera hög kundnöjdhet och bygger relationer inom branschen som ger trygghet och kvalitet till kunderna går vi en fantastisk framtid till mötes. Tåget står inne på stationen, det är bara att hoppa på!

Vilket råd vill du skicka med till installatören?
– Ta del av vår rapport! Vi har verkligen lagt ner tid på att den ska vara lättillgänglig och enkel att förstå.

5 TRENDER ELEKTRIKERNA BEHÖVER HA KOLL PÅ

1. KUNDENS FÖRVÄNTAN. Kunden efterfrågar rådgivning och expertis som ska hjälpa dem till den bästa lösningen. De vill inte bara ha en elbilsladdare installerad, de förväntar sig att installationen kopplas samman med solcellerna på taket och att laddningen mäts separat så den kan vidarefaktureras.

2. Alla måste kunna HANTERA EN UPPKOPPLAD OCH SAMMANKOPPLAD VÄRLD. Mängden ny teknik i vår bransch ökar i hög takt med exempelvis sensorer och system som i allt högre grad kopplas samman. Framtidens installatör måste kunna hantera och navigera i det landskapet.

3. Dagens KOMPETENS BEHÖVER FÖRDJUPAS OCH BREDDAS, men det kommer även att behövas nya kompetenser. Alla behöver kunna tidsrapportera i sin telefon men få installatörer kan i dagsläget programmera ett optimerat, AI-drivet fastighetssystem. Det kommer krävas i framtiden för att ge kunderna det de vill ha. Här behöver även grossist­erna haka på och erbjuda installatörerna material som går att koppla upp.

4. Kundernas ökade efterfrågan på HELHETSLÖSNINGAR KRÄVER UTÖKADE SAMARBETEN. Ingen kan kunna allt men komplexa helhetslösningar kräver bred kompetens. Därför är samarbeten mellan spetskompetenser en nöd­vändighet.

5. Installatörer får inte glömma bort att de är NYCKEL­SPELARE I UTVECKLINGEN mot ett mer hållbart och energi­effektivt samhälle. Ska vi nå våra klimatmål krävs smarta lösningar som kräver installatörernas kunskap. Möjlig­heterna är stora, därför måste vi vara med på tåget och ställa om för att möta framtiden.

Installatörsföretagen
Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar över 3 600 medlemsföretag med närmare 55 000 medarbetare. Organisationens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och hela tiden utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.

Text: Sara Schröder