I Norrtälje finns ett stycke spännande historia bevarad – tändkulemotorfabriken Pythagoras. För många år sen tillverkades här tändkulemotorer som såldes över hela världen. Idag står fabriken kvar i orört skick och visas som ett levande museum. För att skydda de ovärderliga lokalerna installerar man nu ett brandlarm och utrymningslarm. Att byggnaderna är k-märkta innebär en extra stor utmaning för installatören TMP Alarm.

Motorfabriken Pythagoras grundades 1898 och kom snabbt att bli Norrtäljes största arbetsplats. Här tillverkades verktygs­maskiner och framför allt tändkulemotorer under många år. 

– Fabriken var i drift in på 60-talet, sedan upphörde verksamheten, lokalerna lämnades och hela anlägg­ningen förföll snabbt. På 80-talet var det aktuellt att riva allt för att istället bygga bostäder på marken. Innan rivningsplanerna kommit igång var Roslagsmuseet på plats för att dokumentera och fotografera i den gamla fabriken. Vid inventeringen insåg man att det här var ett riktigt ”törnrosaslott” med allt från verktyg och maskiner till kläder väl bevarat. Här fanns ett stort historiskt värde. Därför bildade en grupp privatpersoner föreningen Pythagoras vänner för att försöka bevara och återupp­rätta den unika industrimiljön, säger Erika Grann, museichef på Pythagoras Industrimuseum.

Ett levande museum

TMP Alarm:s team på plats fr.v. Kjell Stensiö, Jonathan Tordhall, Thomas Isaksson och Theo Heiskanen.

Föreningen lyckades rädda fabriken och 1990 bildade man stiftelsen Pythagoras Industrimuseum tillsammans med Norrtälje kommun. Under 90-talet renoverades och återuppbyggdes lokalerna samtidigt som man rustade de gamla metallbearbetningsmaskinerna. Besökare kunde boka guidade visningar av anläggningen. I början av år 2000 kunde man så öppna det unika museet för allmänheten under mer ordnade former med regelbundet öppet för drop in-besök, skolklasser och grupper.

– I museet visar vi fabriken som den såg ut när den var i drift och vi har faktiskt maskiner igång under våra vis­ningar. Det är i allra högsta grad ett levande museum. Dess­utom anordnar vi en hel del evenemang, från föredrag och musik till veteranmopedträffar och dessutom en årlig julmarknad. Museet är mycket populärt och under ett normalår har vi cirka 17 000 besökare, säger Erika Grann.

Byggnadsminnesmärkta byggnader

Museet består av tre byggnader, fabrik, kontor och arbetarbostad, alla är idag byggnadsminnesmärkta.

– Det var i samband med att Räddningstjänsten gjorde besiktning här för ett par år sen som vi fick nedslag på vårt brandskydd. Vi hade endast en lokal brandvarning som gick till Securitas och Räddningstjänsten påpekade att med detta system skulle de inte hinna släcka en brand i tid. De ålade oss därför att investera i ett fullgott brandlarmsystem, säger Erika Grann. 

Museet anlitade en konsult som gjorde en utredning kring brandlarmet, vad som krävdes för att få ett fullgott skydd och tog sen fram ett förfrågningsunderlag. Man kontaktade Länsstyrelsen för rådgivning och anlitade en byggnadsantikvarie som gick igenom och godkände planerade insatser. Därefter söktes tillstånd hos Länsstyrelsen. I och med att bygg­naderna är k-märkta får inga förändringar göras utan godkännande från Länsstyrelsen. Det gäller såväl materiel som metoder.

– Efter att vi fått tillstånd att installera brandlarm så gällde det att hitta finansiärer. Det blev slutligen så att investeringen av brandlarmet finansieras till 75 procent av Länsstyrelsen och 25 procent av Norrtälje kommun, kommen­terar Erika Grann.

Brand- och utrymningslarm enligt SBF 110:8

SecuriFire 2000 är en brandlarmcentral som erbjuder stor flexibilitet.

Efter upphandling blev TMP Alarm utsedda till att installera och driftsätta brand- och utrymningslarm i Pythagoras museum. TMP Alarm har mer än 20 års kunskap och erfarenhet av brandlarm, utrymningslarm, talande utrymningslarm, säkerhetssystem, larmöverföring och brandskydd inkl SBA Företaget är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och verkar inom olika branscher för installation, service, projek­tering, dokumentation och jourverksamhet

– De ville ha ett fullständigt brand- och utrymningslarm enligt SBF 110:8. Efter att ha besökt museet och gått igenom kraven föreslog vi en SecuriFire 2000, en brandlarmcentral med stor flexibilitet som upptäcker bränder redan i ett begynnande skede vilket medför blixtsnabb respons och utalarm­e­ring. All materiel till projektet köper vi från Elektroskandia. De har allt vi behöver och kan garantera snabba leveranser, säger Thomas Isaksson, projektledare TMP Alarm.

Multikriteridetektorer och värmedetektor

Jonathan Tordhall monterar en multikriteriedetektor.

I de tre byggnaderna installeras ett 100-tal multikriteriedetektorer, med dubbla sensorer – en rökdetektor och en värmedetektor. Det gör att den även kan upptäcka bränder utan rökutveckling. På ett extra känsligt ställe i fabriken kommer brandlarmet vara tvådetektorsberoende, vilket innebär att två detektorer måste larma innan  sprinkleranlägg­ningen sätts igång.Vid kontoret och arbetarbostaden, som är extra känsliga då de är träbyggnader, har man också kompletterat med en linjär värme­detektor, takfotskabel.

– Vi håller på och installerar för fullt och i början av juli ska vi vara klara. Den största utmaningen med projektet är att inget får se nytt ut och vi måste dölja installationen så mycket det bara går, säger Thomas Isaksson.

Utmanande installationsarbete

Sandra Radefalk är operativ chef på TMP Alarm och ska bland annat se till att det fungerar för personalen i projektet.

– Det här är ett väldigt unikt projekt som ställer stora krav på vår personal. Den största utmaningen är att bygg­naderna är k-märkta och vi måste därför följa de restriktioner som finns. Det finns dokumentation över vad man får och inte får göra och Länsstyrelsens antikvarie måste godkänna allt ifrån place­ring av detektorer och vilken färg det ska vara på kabel till placering av larmknappar och central samt var man får borra i väggar. Så det är mycket praktiska detaljer och det gäller att tänka efter före. Nu är lokalerna dess­utom i bruk vilket också ställer krav på vår personal, var man jobbar, sätta upp avspärrningar för besökare etc. Det är ett väldigt spännande och varierande projekt där vi får nyttja mycket av vår kompetens när det gäller brandlarmsinstallationer, avslutar Sandra Radefalk.

 

Christer de Wahl
Sälj- & marknadschef marknads­område Säkerhet, Elektroskandia

– Vårt brandlarm från Securiton växer inom Elektroskandia och efterfrågan ökar på alla typer av projekt, särskilt inom datahallar, skolor, logistikcenter och kritisk infrastruktur. Med start nu i sommar och ett par år framåt lanseras många spännande nyheter i form av en helt ny modern plattform som innebär många förbättringar både på mjukvarusidan samt på hårdvaran. Några exempel är att SecuriFire nu har möjligheten att koppla upp sig via molnet, vilket innebär att användarna av systemet får en enklare daglig hantering av SecuriFire systemet. Brandlarms­centralerna kommer också vara förberedda för nya slingteknologin ”M-Line” vilket är otroligt efterlängtat bland våra brandlarmspartners samt en ny smart ”app” för inläsning av detektorer, larmknappar etc. i systemet.

– Vår försäljning av SecuriFire och specialdetektion från Securiton har ökat med ca 30 procent det senaste året. Allt fler brandlarmsinstallatörer inser värdet av att kunna köpa allt från en och samma leverantör, som kan garantera snabba leveranser. 

– Inom brandlarmsegmentet växer vi starkt, inte minst på kommuner. Samtidigt ökar antalet SecuriFire Partners i Sverige, som installerar och driftsätter våra produkter. Nu har vi stort fokus på marknadsföring mot konsulter, slutkunder och beställare, att skapa efterfrågan och därigenom hjälpa våra Partners.

– Förutom att vi har produkterna har vi även kompetensen, i form av välutbildade säkerhetssäljare runt om i landet samt en central supportavdel­ning som stöttar våra tekniker och installatörer.