Ni har väl inte missat att vår uppdaterade hållbarhetsrapport för 2020 finns att ta del av på elektroskandia.se. Hållbarhet för Elektroskandia omfattar ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor. Lönsamhet är nödvändigt för att driva företaget på lång sikt, och vi får ett bättre samarbete med våra intressenter när vi tar hänsyn till sociala frågor och miljöfrågor. Genom ett långsiktigt hållbart arbete med löpande investeringar som syftar till att effektivisera, utveckla och förädla vårt erbjudande är vår ambition hög.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete, har pågått sedan 1995 och bygger på:

  • Vår vision, som beskriver företagets långsiktiga strategiska inriktning.
  • Vår affärsidé, som förklarar vad vi gör.
  • Våra miljö- och kvalitetsmål justeras efter utvärdering minst en gång per år. Dessutom följs de upp varje månad vid företagsledningens resultatmöte samt i den verksamhet som fastställt målen.
  • Miljömålen fastställs efter en miljöutredning. Den senaste versionen gjordes under våren 2020. Vår miljö- och kvalitetspolicy är sedan 2016 omformulerad till en hållbarhetspolicy.
  • De värderingar vi identifierade, diskuterade och skrev ner mellan 2011–2013 och som vi alla återkommer till i det vardagliga arbetet är: kundfokus, vilja att leda och vinna, entreprenörskap, laganda och långsiktighet
  • Den första versionen av uppförandekoden för våra anställda fastställdes 2013. Den ses över och diskuteras varje år.
  • Policy för hållbarhet, miljö, kvalitet och säkerhet
  • Ständigt pågående dialog med våra ägare, kunder, leverantörer och medarbetare i syfte att fortsätta utvecklas inom hållbarhet
  • Långsiktiga mål 2019–2024 och tillhörande strategi samt årets budgeterade mål.

Den verkställande ledningen på Elektroskandia har fastställt företagets verksamhetspolicy. Läs mer i hållbarhetsrapporten på vår hemsida där mätbara mål finns specificerade och beskrivna.