Vilka är EEF?
– EEF står för EnergiEffektiviseringsFöretagen. Vi startade för tio år sedan då jag och några kollegor i branschen tyckte det fanns en outnyttjad potential i energieffektivise­ring. Jag såg att många bra svenska företag jobbade med detta, men det hade inte den plats det förtjänade i debatten. Ur min frustration över situationen föddes en tanke på att starta en organisation som fick med sig näringslivet, för att lättare kunna påverka och göra skillnad. Och på den vägen är det.

Vilka är med i organisationen?
– Vi har över 70 företag som medlemmar och fem branschföreningar knutna till oss. Vår vision är att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige genom utveckling av kvalitativa, trovärdiga och efterfrågade energi­tjänster och produkter till Sveriges energikunder.

Vad är egentligen energieffektivisering?
– På 1970-talet pratade man om att energispara. Då var det viktiga att minska på förbrukningen av framför allt olja. Misstag gjordes avseende inomhusmiljö och man sparade utan att sätta miljön i fokus. Energieffektivisering handlar om att behålla eller förbättra standard och livskvalitet med hjälp av smarta lösningar som drar mindre energi. Som till exempel LED-belysning eller smarta system som släcker lampan när ingen är i rummet. 

På vilket sätt jobbar ni med frågorna?
– Dels gör vi en del påverkansarbete där vi för dialog kring frågorna med politiker och beslutsfattare. Men vi lägger även stor energi på att utveckla branschen. Vi har till exempel gjort undersökningar om vad slutkunden vill ha och hur de uppfattar våra medlemsföretag. Resultaten visar tydligt att kunderna efterfrågar en större lyhördhet från företagen i branschen. Istället för att endast erbjudas det som vanligtvis installeras, finns en önskan om att få personlig vägledning och bli visad alternativ, såsom energieffektiva lösningar. Ofta är det svårt för kunden att veta vilka alternativ som finns, därför behövs våra företags expertis för att kunna lyfta dessa.

Vilka politiska åtgärder skulle ni vilja se?
– Det behövs politiska styrmedel som hjälper marknaden åt rätt håll. I EU pratar man om Efficiency First, alltså effektivitet först, i andra hand kommer vilken sorts energi som förbrukas. Om vi ska nå klimatmålen måste vi börja se över vår använd­ning och inte bara stirra oss blinda på vilken energikälla som används. Vi behöver jobba med båda faktorerna för att komma i mål. Ju mindre energi som används, desto fler räcker den hållbara energin till.

– Vi skulle gärna se att Sverige använde sig av vita certifikat. De gröna elcertifikaten, som bestämde att en viss del av elföretagens försäljning skulle vara ”grön”, drev på utbyggnaden av vindkraften. Det vita certifikatet fungerar på samma sätt men istället för krav på utbyggnad av grön el är kravet att energi­effektivisera för sina kunder. Sverige har valt att inte införa detta, vilket vi tycker är ett misstag. Vi har få styrmedel som trycker på för mer energieffektivisering. 

Vad skulle branschen kunna bli bättre på?
– När det gäller just energieffektivitet så skulle jag säga att många installatörer är alldeles för blygsamma. Vad de än installerar så blir det nästan alltid mer hållbart än det som fanns där innan. Nya lampor är mer energisnåla än gamla, ett nytt elsystem är smartare än det tidigare och en installation av solpaneler eller laddningsstolpe är också en hållbar investe­ring. Här behöver vi bli bättre på att faktiskt lyfta de hållbarhetsvärden som vi erbjuder.

– Utifrån våra undersökningar ser vi också att branschen behöver våga lite mer. Våga erbjuda ett alternativ till det vanliga. Kunden vill ju ha förslag på förbättringar, problemet är att kunden inte riktigt har kunskapen om vilka frågor som behöver ställas. Där måste våra medlemmar våga sträcka på sig och erbjuda ett alternativ. En lösning kan vara att skicka två offerter, en på det vanliga alternativet och en som visar ett hållbart alternativ. Det som har lägst installationskostnad är inte alltid det som blir billigast i långa loppet.

Vilka andra slutsatser har ni dragit från era undersökningar?
– Vi jobbar i detta nu med en auktorisation för energieffektiviseringsföretag. De krav som behöver uppfyllas för att bli auktoriserad utgår från slutkundernas önskemål som vi samlat in. Bland annat handlar det om att företaget ska jobba med energieffektiva lösningar, kunna se helheten och vara lyhörd för kundens behov. Ett auktoriserat företag kommer alltid påbörja ett projekt med en standardiserad checklista, ett avtalsstöd, som gås igenom med kunden. Några delar av branschen har vi jobbat fram riktlinjerna för och en auktorisation för elinstallatörer är på gång.

Det finns en problematik med effektbrist i landet. Vad tänker ni om det?
– Just nu satsas det enorma summor på att bygga ut ladd­stolpar och främja elbilar. Elektrifieringen är en viktig del i att göra Sverige klimatneutralt. Kapacitetsbrist finns i vissa delar av landet och är ett problem som inte går att blunda för. Vi tror att en del av lösningen är el-effektivisering. Visst behöver vi byta ut kablar och uppdatera vårt föråldrade elnät, men om vi samtidigt ser till att minska behovet av mängden el genom att energieffektivisera så kommer vi närmare en lösning. El-effektivisering är dessutom snabbare och billigare än nya kablar. I dag tjänar nätbolagen mer på att byta ut gamla kablar än att energieffektivisera genom att köpa energitjänster, till exempel av en elinstallatör. Det är ett problem.

Vilka tips och råd har du att ge till den enskilde elektrikern?
– Läs på och skaffa dig kunskap om energieffektivisering. Även om kunderna inte vet vad de ska fråga efter så finns en önskan om att bli erbjuden fler alternativ. Se till att du kan ge dem det!

– Hjälp varandra. Gör du ett jobb där du ser att ventilationen behöver ses över för att bli mer energieffektiv, erbjud kunden den hjälpen och hänvisa till en branschkollega. Tillsammans kan vi göra skillnad och varje liten insats är ett steg i rätt riktning.

– Lyft mervärden. Berätta vad kunden får, utöver en ekonomisk besparing. Det kan handla om en bekvämare vardag, en trevligare inomhusklimat eller en hållbarare lösning på sikt. 

– Säg att du jobbar med hållbarhet. Dina installationer är en viktig åtgärd i klimatarbetet som vi alla måste göra.

 

EEF, EnergiEffektiviseringsFöretagen
är en icke-vinstdrivande organisation med visionen att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige. Detta genom utveckling av kvalitativa, tro­värdiga och efterfrågade energitjänster och produkter till Sveriges energikunder.

EEF fungerar som en branschorganisation och samlar företag som säljer energieffektiva produkter och tjäns­ter inom byggnader, företag och indu­strier. De bistår medlemsföretagen med kunskap inom energieffektivisering och fungerar som en länk mellan medlemmarna och deras kunder.
Läs mer på www.eef.se